اجتماعی

آغاز بررسی بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲ مناطق شهرداری تهران

مدیر برنامه و بودجه شهر تهران از آغاز بررسی بودجه و اعتبارات پیشنهادی در سال 1402 و مناطق شهر تهران خبر داد.

بر اساس گزارش ما، امیر شهرابی با اعلام آغاز بررسی بودجه پیشنهادی سال 1402 مناطق تهران گفت: 10 جلسه سایر مناطق نیز بر اساس زمان بندی تعیین شده از سوی اداره کل برنامه و بودجه شهرداری برگزار می شود. تهران با حضور نمایندگان هماهنگی منطقه و امور فنی و عمرانی.

مدیر برنامه و بودجه شهر تهران با اشاره به محورهای بودجه پیشنهادی سال 1402 شهر تهران افزود: امسال بودجه بر اساس برنامه شهر چهارم در حال تهیه است. تهران و ضمن تاکید بر تکمیل پروژه ها در نیمی از کل مناطق، در حوزه تملک دارایی، پایتخت مستمر است، توسعه محله مستمر و مقرون به صرفه، توزیع عادلانه و از نظر میزان است. کاربری اراضی در مناطق و در بخش مالکیت غیر مستمر، ارائه خدمات به مناطق کم برخوردار و کاهش فاصله آنها با مناطق برخوردار مورد توجه قرار گرفته است.

به گفته وی، در روند رسیدگی به بودجه پیشنهادی مناطق 1402، رویکردهای شهردار تهران مانند نوسازی شهر بر مبنای حمل و نقل و حمل و نقل عمومی، توجه به مناطق کم برخوردار، خانواده محوری، مسجد محوری و همچنین اولویت های شهر ششم تهران مورد توجه قرار گرفت و پروژه در اولویت قرار گرفت.

شهرابی با اشاره به برنامه ریزی برای بودجه سال 1402 ادامه داد: قبل از ورود به فرآیند بودجه ریزی سال 1402 طی جلسات متعدد در ماه های اخیر ضمن اصلاح ردیف های هزینه های اعتباری و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی برخی از ردیف های بودجه مکرر و مشابه ادغام شده اند.

مدیر برنامه و بودجه شهرداری تهران از اجرای طرح ساماندهی و بازنگری ردیف های اعتباری در بودجه 1402 شهرداری تهران خبر داد و اظهار داشت: اجرای این طرح موجب افزایش اختیارات مدیران اجرایی در انجام عملیات و هزینه ها می شود. خطوط اعتباری و رفع برخی از محدودیت ها منجر به کاهش تعداد موافقت نامه های عملیاتی و امکان تبادل محتوای با کیفیت و قابل اعتماد، افزایش کنترل و نظارت بر اجرای بودجه و افزایش انضباط و شفافیت مالی خواهد شد.

بر اساس گزارش سایت شهرستان، وی با اشاره به اینکه باید در کنار شهرداران مناطق برای تهیه بودجه پیشنهادی سال آینده هم فکری و همفکری کرد، گفت: سعی کرده ایم در انجام پروژه های مورد نیاز به مناطق کمک کنیم. توسط محل و شهروندان، ضمن در نظر گرفتن نیازهای هر منطقه

پایان پیام