عمومی

آیا در اعتراضات خودآگاهی هست؟

نکته 1: اگرچه غالباً علل مشکلات و معضلات قبل از انقلاب اسلامی به دنیای آخرالزمان و استکبار جهانی بازگردانده می‌شود، اما نحوه مواجهه با مشکل، یعنی علل وقوع حوادث. و مشکلات، موضوع بحث است. کسانی که بر آنچه دارند مسلط هستند و با آنها و به یاری و توفیق خداوند قادر به انجام آن هستند، چهار مشکل است; درست مثل پیروزی انقلاب در سال 57. البته چنین موفقیتی علاوه بر توجه و اعتماد مستلزم اندیشیدن به غلبه بر مشکلات و پرهیز از غفلت در رابطه با سایر مشکلات و مشکلات است.

نکته دوم این است که این تفکر و خودآگاهی بدون نگاه قضاوتی و توجه همه جانبه و تاریخی به مسائل انقلاب و وضعیت کنونی جهان محقق نمی شود. نمونه داستان «فیل در اتاق تاریک»، نگاهی قضاوتی به وضعیت گذشته، حال و آینده است که همه مشکلات و مشکلات گوناگون ناشی از آن را در نظر گرفته و تنها با تکیه بر جزئی از ظهور جلوگیری می کند. خرطوم با ناودان، به مثابه كل هكل فيل، مي‌شود. مانند از حديث منسوب به اميرالمؤمنين شنين бер ميايد; «رحم الله عمرعرف من آن، فی آن و علی آن».

نکته سوم این است که مفاهیم و معانی مانند آزادی، آزادی، قسط و عدالت اجتماعی که در شعارها و اهداف انقلاب اسلامی مطرح شد و قوانین وحدت، مفاهیم و معانی امروزی است. این بدان معناست که آزادی از استبداد و رهایی از وابستگی به استعمار، که مشروط به بعد از ملی شدن نفت بود، در جریان مبارزات انتخاباتی، خواه ناخواه، تا کودتای 28 مارس، تا حد زیادی تحت تأثیر قرار گرفت. تاثیر ایده های لیبرال جدید. چون زمان تاریخی از مناسبت های استبداد، استبداد و سلطنت گذشت، ضمن توجه به اندیشه های مدرن، نوبت به نقد لیبرالیسم رسید با ورود اندیشه های عدالت اجتماعی و پس از آنکه اندیشه های مدرن به انقلاب اسلامی منتهی شد، اندیشه لیبرالیسم آزادی، در غلبه بود IE ता वक बक नहदत मैली शक नफट ، अशिदी‌ भूरी बह मनुराफरी ، विजार देश वूज वूज क आन देश देश देश देश देश देश देश देश देश देश देश देश देश देश देश देश देश देश देश देश देश देश देश देश देश देश देश देश با شكت جبه ملي، دو فيكر گليب ديگر، به سريك از ليبراليسم به ربودند. ابتدا با انتقاد از آزادی نامحدود، سرمایه محدود و سودجویی در غرب و سپس با انتقاد از دولت انحصاری حزب در جوامع سوسیالیستی به ویژه شوروی، اندیشه برجسته انقلابی با توجه اسلام. از یک سو جنبه های ضد لیبرالیسم بلوک غرب مورد انتقاد افکار اسلامی قرار گرفت و از سوی دیگر به دلیل وابستگی به حزب در بلوک شرق مورد انتقاد قرار گرفت. اینی فیکر دفعز از اسلامی برای رحایی از استبداد، متامع سریاین، هزبی و هتی باحیت عموری، مترح شد; امری کھ بر اساس باست از مینت و میت، در سیر تقرب به حزر حقک، میندی پیداـرد. از سوی دیگر، مفهوم و معنای عدالت اجتماعی نیز در تفکر اسلامی با این آزادی و رهایی از منافع عمومی و منافع شخصی، گروهی و طبقاتی پیوند خورده است. توجه داشته باشید که این مفاهیم و معانی، به ویژه در مفهوم اجتماعی، پست مدرن نیستند و در دنیای گذشته و در دنیای مدرن و همچنین در عصر قدرت تفکر مدرن، امکان پذیر نبود. این کار را انجام دهید

نکته چهارم اینکه تفاهم و تفاهم صحیح است و وفاق اجتماعی در جریان پیروزی انقلاب با اشاره تاریخی به سیر اندیشه و جامعه ایجاد شد. یعنی در حقیقة، آن آزادی و ازداگی و کاست و علیک کلیکی، در جنبلاسی اسلامی، بعد از زاحور علم جدید و در دائی مابعد مدرن پیش آمده است. به دلیل همین معضل، درگیری ها و ناآرامی های اجتماعی از زمان پیروزی انقلاب تا کنون، غفلت از این اشاره تاریخی و بازگرداندن هر یک از دو گروه و دسته سنتی و مدرن یا باستانی و مدرن به سیمای تاریخی دوران قبل از دوره های مدرن و مدرن یعنی درست است که در انقلاب اسلامی برای احیای حقایق اسلام نبوی و علوی به آموزه های اسلامی گذشتگان توجه شده است، اما به این معنا که از اواخر دوران صفویه مشروط بوده و داشته است. ربطی به آزادی، آزادی، عدالت اجتماعی ندارد البته دیدگاه و اصرار بر آن نیست، نوعی رکود اندیشه در مصادیق اعتقادات گروه هایی مانند خوارج نهروان یا سلفی گری به معنای آن است. طالبان، داعش و وهابیت.

همچنین بازگشت روشن اندیشان و روشن اندیشان به مبانی بحران سکولار است و مانند مدرن مانع از وحدت و اتحاد جامعه می شود. بحث در مورد مصادیق این ظهور به معنای قدیم و امروزی و تأثیرات آن در بحران اجتماعی کنونی فضای دیگری را می طلبد و به زمان بعدی موکول می شود.

6565