عمومی

آیا سرباز را باید زد؟

آیا یک جوان باید بدون تأمین رفاه مناسب و بدون انواع رنجها به معنای واقعی کلمه ، بدون از دست دادن مهارت و پس انداز زندگی ، بدون حقوق ، برای امرار معاش سیلی بزند و دو سال از عمر گرانبهای خود را بگذراند؟

یک نماینده مجلس چه قدرت و نیرویی را در حمایت از چنین رفتاری تجربه می کند؟ پشتش کجا اینقدر سخت است؟ و از چنین جامعه ای چه انتظاری می توان داشت؟
و چرا این افراد نمی فهمند که بوفه در قلب میلیون ها نفر می سوزد که نه فقط برای یک سرباز بلکه برای صد مسئله دیگر به اندازه کافی دل شکسته اند. این قدرت بیش از حد احمقانه است.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بشتی