عمومی

آیا «شباهت چهره» با «شباهت رفتار» ارتباط دارد؟

انسان هایی با چهره یکسان نه تنها مشخصات ژنتیکی یکسانی دارند، بلکه رفتارهای مشابهی مانند سیگار کشیدن دارند.

بر اساس گزارش ما، فرادید نوشت: «یک عکاس از سال 1999 تاکنون در حال جمع آوری عکس های افرادی با چهره های مشابه است. محققان از این فرصت استفاده کرده و از چند نفر از افراد این مجموعه خواستند تا در مطالعه آنها شرکت کنند. داوطلبان نمونه های DNA خود را در دسترس محققان قرار دادند و به سؤالات مربوط به خود پاسخ دادند. نتیجه تحقیق این بود که افراد دارای چهره یکسان نه تنها ویژگی های ژنتیکی یکسانی دارند بلکه رفتارهای مشابهی مانند سیگار کشیدن نیز دارند.

ستودی‌های جدیدِ فراق در سباینی نشم داد انسانهای کے کے کے کے کے هست، از نظر خصوصیات ژنتیکی و سبک زندگی مشترکات زیادی دارند. این مطالعه منتشر شده در ژورنال Cell Report در زمینه مکانیسم های ژنتیکی مولکولی که به ساختار صورت کمک می کند، آموزنده است. محققان می گویند از این یافته ها می توان در علوم جنایی استفاده کرد. বাত্ত্র দ্র্য়্তে বাম্বান DNA প্রেষিবিন্যিনিয়িযায়া ক্র্ত্র ক্র্ত ক্র্ত

تست فرآیند

ریکی جاشی از مؤسسه تحقیقات سرطان جوزف کاراس در بارسلونا و همکارانش 32 جفت عکس غیرمرتبط از افراد با چهره یکسان را از مجموعه عکس های هنرمند کانادایی فرانسوا برون انتخاب کردند که از آن زمان به بعد مشغول جمع آوری تصاویر افرادی با چهره مشابه بوده است. 1999. جاشی و همکارانش از سه الگوریتم تشخیص چهره مختلف برای تجزیه و تحلیل تصاویر برای تعیین شباهت بین هر جفت چهره استفاده کردند. بیست و پنج مورد از جفت‌ها با حداقل دو الگوریتم به‌عنوان «بسیار مشابه» طبقه‌بندی شدند و نیمی از آنها مشابه هر یک از سه الگوریتم بودند. در مرحله بعد با تمام افراد 32 عکس منتخب تماس گرفته شد و از آنها خواسته شد که پرسشنامه را تکمیل و نمونه بزاق خود را برای موسسه ارسال کنند.

محققان DNA را از نمونه های بزاق استخراج کردند و آن را به سه روش تجزیه و تحلیل کردند:

1) آنها ژنوم هر شرکت کننده را با نقشه ای از بیش از 4.3 میلیون نوع ژن به نام تک نوکلئوتید چاندریختی (SNP) مقایسه کردند.

2) و شرکت کنندگان مقایسه DNA را با بیش از 850000 سایت بررسی کردند.

و

3) آرایه های متوالی توسط شرکت کنندگان برای مقایسه میکروبیوم ها استفاده شد.

چهره های مشابه، رفتارهای مشابه

تجزیه و تحلیل نشان داد که 9 نفر از 16 جفت که بسیار شبیه هم بودند، بیش از 19200 SNP در بیش از 3700 ژن مشترک دارند و این شباهت ها با داشتن اجداد مشترک نیستند. در مقابل، شباهت بسیار کمی بین پاتوژن ها و میکروبیوم وجود داشت. علاوه بر این، این افراد دارای ویژگی های فیزیکی مشابهی مانند وزن و قد و همچنین عادات و رفتارهایی مانند سیگار کشیدن و سطح تحصیلات بودند، به این معنی که انواع ژنتیکی مشترک نه تنها بر ظاهر ظاهری بلکه بر سبک زندگی نیز تأثیر می گذارد.

این مطالعه به دلیل حجم کوچک نمونه بررسی شده محدود است و نمی تواند جمعیت جهان را نشان دهد. 30 مورد از تبار اروپایی و 3 مورد از شرق آسیا، جنوب آسیا و اسپانیا بودند. با وجود این، می توان گفت شواهد مورد نیاز برای اثبات رفتار مشابه در چهره های مشابه اکنون در دسترس است.

منبع: Bigthink

پایان پیام