هنری و فرهنگی

انتشار نرخ‌نامه انجمن صنفی ویراستاران

لیست قیمت توسط صنف و ستاره های انجمن منتشر شد.

به گزارش ماه نیوز، صفحه انجمن صنفی ویراستارها در این اطلاعیه آمده است: با تشکیل صنف انجمن ویراستارها و مسئولیتی که بر اساس اساسنامه انجمن و همچنین در قیمت و رنج بله، مصمم هستیم اولین لیست قیمت را در 3 سال آینده اعلام کنیم.

این فهرست بها با همکاری اعضای کمیسیون تنوع، جنسیت، حقوقی و تحقیقات تهیه شده و قیمت ها بر اساس پنج متغیر (نوع متن، سخت کوشی، توصیه، رتبه، زمان) تعیین می شود.

راهنمای قیمت نر: درج شده توسط انجمن گواهی در وب سایت شامل پرونده، رویه، محدودیت ویرایش، افزایش قیمت نویسندگان، تعیین مسئولیت، رتبه بندی مسئولیت و سوگندنامه است. توصیه می شود این را در نظر بگیرید.

▪️ نحوه استفاده از لیست قیمت جدول: جدول پایین صفحه اول انجمن قابلیت تعیین انواع متغیرها را تا تعیین قیمت نهایی بر اساس تعداد کل کلمات کتاب (قبل از ویرایش) دارد.

علاوه بر در نظر گرفتن منافع پیشکسوتان، تولیدکنندگان و ناشران، این لیست قیمت مورد توجه قرار گرفته است و از این رو همسایگان آنها در اجرای این فهرست قیمت و در نتیجه تولید بهتر آثار، ارتباط بهتر و صمیمانه تری خواهند داشت.

امید است این لیست قیمت ابهام پیشنهاد دهنده و گیرنده را برطرف کند. کانون نویسندگان از نظرات یا پیشنهادات مخاطبان در خصوص این فهرست بها استقبال می کند و در پایان 12 فروردین جلساتی برای بررسی پیشنهادات برگزار می شود. لطفا نظرات خود را به انجمن ارسال کنید.

http://anjomanvirastar.ir

انتهای پیام