اگر مهدوی‌کیا خارجی بود…!


اگر مهدوی مربی خارجی بود همه مراسم را سرچ می کردیم و از او دعوت می کردیم تا برای قرارداد اروپایی کار کند. با این حال، امروز ما در کشور چنین شخصیت معقول و عادلانه ای داریم و می دانیم که علاقه و تشخیص خوبی ها نیز مبتنی بر فوتبال است، در استفاده از آن تردید داریم. متأسفانه بی توجهی به این امر و اقدام علیه «سرمایه داری» یکی از بلایای رایج در جامعه ماست. فوتبال هم مثل بقیه دنیاست اما آیا آنها تفاوتی ایجاد می کنند؟