عمومی

بازداشت آن زن در قم، زیبنده حوزه و روحانیت حاکم نیست

خبرگزاری «حوازه» گزارش داد زنی که بر سر موضوع حجاب با یکی از روحانیون در کائوم درگیر شده بود، دستگیر و پرونده تشکیل شد. منشی زن توهین کننده دستگیر شد

لازم به ذکر است قبل از اینکه زن فوق با برداشتن عمامه روحانی قانون شکنی کند، این روحانی بر خلاف شرع مرتکب امر معروفی شده که وظیفه او نیست، زیرا لازمه این تکلیف مشروط است. احتمال نفوذ و پذیرش در آن طرف است و در موردی که نه تنها اثری ندارد بلکه با واکنش خشمگینانه و درگیری مواجه می شود، فرمانده معروف باید خلاف شرع عمل کرده باشد و بدتر از آن می گویند روحانی این برخورد پس از استفاده از عصای خود رخ داده است.
اما به نظر می رسد قبل از دستگیری روحانی و تشکیل پرونده برای این زن، مهاجم باید مورد بازجویی و توبیخ قرار گیرد.

قدرت نمایی با اقدام سریع در این مورد علیه روحانی که این درگیری را شروع نکرده و خلاف شرع و قانون زیبنده جامعه و روحانیت و حوزه نیست.

کسانی که از سکوت کنونی روحانیت و حوزه های علمیه نسبت به مشکلات و شکنجه هایی که دولت به نام دین و روحانیت بر جامعه وارد می کند، گلایه دارند، از این خبر عصبانی هستند. خبرگزاری حوزه. خشم آنها بیشتر خواهد شد.

* منتشر شده در کانال شخصی