عمومی

برای رسیدن به موفقیت، مسیر خودت را پیدا کن!

هیچ دو نفری در زندگی شبیه هم نیستند و هر یک از ما باید راه خود را برای موفقیت و رسیدن به اهداف خود پیدا کنیم.

روزنامه به روگر ماه نیوز جام جم نوشت: «انسان از من آغلتش به همین دلیل او بارها خود را ساخت و به ارتفاعات زیادی رفت تا بتواند پرواز کند، اما نتیجه این تلاش چیزی جز سقوط نبود!

این داستان ادامه داشت تا اینکه انسان متوجه شد که مانند پرندگان قدرت پرواز دارد، اما مویی برای پرواز ندارد، بلکه فکر و قدرت عقل دارد. اینگونه بود که برادران توانستند برای اولین بار یک هواپیما بسازند و رویای پرواز خود را محقق کنند. تجربه پرواز انسان و استفاده از ذهن و خلاقیت برای پریدن به جای مو موضوعی است که بارها در زندگی ما رخ می دهد.

هیچ دو نفری در زندگی شبیه هم نیستند و هر یک از ما باید راه خود را برای موفقیت و رسیدن به اهداف خود پیدا کنیم. در این مسیر گاهی ممکن است در پروژه پرواز با بال هایی که انسان از چوب یا پرنده برای خود می سازد شکست بخوریم، شکست بخوریم و زمین بخوریم، اما باید دوباره برخیزیم، از ذهن و خلاقیت و در میان هزاران راه استفاده کنیم. که می تواند به موفقیت ختم شود، ما مسیر مربوط به خودمان را خواهیم یافت.»

پایان پیام