عمومی

بس نور امید آمد – ماه نیوز

عید آمد و عید آمد
فقط امید داشته باش
به لطف خدا
روزهای خوشی فرا رسیده است

قبول، اطاعت است
مغز عبادت است
ما خود خالق را می خواهیم
مردم افاضات چه کسانی هستند؟

اکبر و عظمت تو
شما آقای جودی هستید
بخشش و تقوا
اهل جبروتی

درست است
عید است و بهروزی
خارج از مسلمانان
پیروزی و فیروزه

هم بر پیامبر و هم بر اهل بیت
فروشگاه و افتخار
اکرام و غیره
هر ماهی و هر سال

بیا دوست من
در کاری که انجام نشده است
این غلام ضعیف است
با خون و رگ، همچنین پوست

خارج از راه
از هر بدی ای مولای من
مردی که برنز را انجام داد
پیامبر و آلش

احمد و ال
بهترین ها
ما را دنبال کنید
بازدار ز خلق سو.

ای خالق موجودات
من به شما التماس می کنم
این بهترین کار ماست
همچنین آرامش ما

پروردگارا تو پناهگاهی
فوزی رفاه است
انسان هایی که خاص هستند
دل و دید وحشت زده

این درخواست از شما “خوشحالی” است
دوباره Qunoot جدید را بخوانید
در ضمن نماز عید
کمتر از آن هستند