عمومی

بهاره رهنما را تخطئه نکنید!

در مورد نظام آموزشی کشور کارشناسان به اندازه کافی اظهار نظر کرده اند، اما ناگفته نماند که نظام آموزشی ما سیستماتیک نیست. ساختار اشتباه و غیراستاندارد آن این است که هر زبان آموزی از مراکز آموزشی آنقدر توانمند و کارآمد فارغ التحصیل نمی شود که به محض ورود به بازار کار استقلال مالی پیدا کند.

وقتی صحبت از وضعیت اقتصادی شد، به نظر می رسد حتی اقتصاددانان نیز تا اطلاع ثانوی قادر به تحلیل وضعیت فعلی کشور نیستند. از این منظر، شاغلان، بیکاران و بازنشستگان همه از شرایط روز خود گلایه دارند. غیرفعال بگذارید!

زیرا در شرایط کرونری کنونی، وضعیت مالی و اقتصادی افراد به طور کلی نامناسب است و از نظر استقلال مالی، بیکار، بازنشسته یا شاغل بودن فرد فرقی نمی کند! هیچ یک از این گروه های مدنی استقلال مالی ندارند.

اگر دقت کنید از مطالعات میدانی و تحلیل های علمی نویسنده به این نتیجه می رسید که;

برای یک جامعه عاطفی و در معرض شرایط مزاجی و گذرا، ارتقای سطح آگاهی مردم نیاز روز است. هم آگاهی عمومی و هم حقوقی.

خوب نگاه کنید متوجه می شوید که ما عقب مانده و عقب رانده شده ایم و در نهایت از نادانی خود ناامید می شویم. ما حق و حقوق خود را نمی دانیم و متاسفانه به راحتی هنجارشکنی می کنیم و حقوق دیگران را پایمال می کنیم.

برای مثال، هر شهروندی حق تحصیل رایگان دارد. دسترسی به خدمات بیمه، رفاه و تامین اجتماعی نیز یک حق عمومی است. اما تعداد کمی از شهروندان این را می دانند و حتی اگر بدانند، در صورت نداشتن آن را مطالبه نمی کنند. این جهل و ناآگاهی عمومی با وجود نادانی، به ذهن نادرست و افکار نادرست و باورهای غلط کمک می کند.

سوال اساسی این است که چرا باید بعد از سی سال فعالیت و تلاش و کار به رفاه اجتماعی برسیم؟ با این حال ما حق داریم از ابتدای تولد از ابتدایی ترین حقوق شهروندی از جمله رفاه و تامین اجتماعی برخوردار شویم.

استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و سایر رسانه ها (بند دوم اصل سوم قانون اساسی) برای آگاهی بخشی در همه زمینه ها و بهره مندی از آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی (سوم) بند سوم اصل سوم قانون اساسی) دسترسی به تامین اجتماعی در قالب بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی خانمانی، تصادفات جاده ای، تصادفات، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی. بیمه و غیره حقی است همگانی که دولت طبق قوانینی که برای هر فرد در کشور پیش بینی می کند مدیون آن است. (اصل 22 قانون اساسی) مشاهده شده است که ارتقاء سطح آگاهی عمومی و آموزش رایگان و همچنین تأمین رفاه اجتماعی جزء حقوق شهروندی ماست، اما رسیدن به حداقل حداقل بهداشتی پس از آن چه فایده ای دارد. سی سال کار سخت برخی افراد زندگی را مضر می دانند. این جهل قانونی است.

بنابراین، مانند آگاهی حقوقی، آگاهی عمومی نیاز روزمره جامعه امروز ماست. در غیر این صورت، مگر اینکه افراد جامعه نیاز به آگاهی قانونی داشته باشند، اما آگاهی وجود نداشته باشد، موقعیت ماه در عقرب است و جامعه در فقر فرهنگی غرق می شود.

عقرب با ماه متقارن است

تا ماه به دست ماست

سپس؛

راهنمای بهار را نقض نکنید!

* مدرس دانشگاه و پژوهشگر مسائل حقوقی