اجتماعی

تخریب ۱۴ درصد از صخره های مرجانی جهان طی یک دهه

نتایج یک مطالعه نشان می دهد که 14 درصد صخره های مرجانی جهان به دلیل یک دهه تغییرات آب و هوایی منقرض شده اند.

به گزارش ماه نیوز ، افزایش مداوم دمای آب دریا بین سال های 2018 تا 2009 ، 14 درصد صخره های مرجانی جهان را از بین برد ، بیش از کل مساحت صخره های مرجانی در استرالیا.

کارشناسان شبکه جهانی نظارت بر صخره های مرجانی داده های بیش از 300 محقق از 73 کشور جهان را در 40 سال جمع آوری کردند که شامل دو میلیون مشاهدات فردی بود.

این مطالعه نشان داد که کاهش شدید پوشش مرجانی تقریباً با افزایش سریع دمای سطح دریا مطابقت دارد و آسیب پذیری آنها را در برابر افزایش دما نشان می دهد و مشخص شد که ناپدید شدن صخره های مرجانی با گرم شدن کره زمین ادامه می یابد.

صخره های مرجانی دارای بالاترین تنوع زیستی در اکوسیستم های جهان هستند که از نظر بیولوژیکی پیچیده و ارزشمند هستند.

انتهای پیام