عمومی

ترجمه کتاب «رونین برگمن» و تلاش متفاوت عباس سلیمی نمین

نوع روایت از مبانی انقلاب فکری کتاب «نیم قرن تا شکست» چهره هایی از مبانی شهادت و واقعه عاشورا ارائه می شود که طایفه سنتی خشونت با این عزاداری ارائه می شود و در این زمینه مفهوم شهادت و عاشورا در برابر فضای جهان مبانی انقلاب فکری را زیر سوال می برد.

همینطور در مورد این ادعا که امام راحل (ره) وعده تقسیم قدرت با مجاهدین خلق (منافقین) را داده است، باید به این نکته اشاره کرد که خود آنها (منافقین) نیز ادعای داشتن چنین وعده هایی در حضور امام راحل را ندارند. نجف چگونه چنین ادعایی می کنید؟ روابط اقتصادی شاه با اسرائیل یکی از دلایل عصبانیت آنها از رژیم پهلوی بود. آنها روابط اقتصادی قوی با رژیم پهلوی دارند و اساساً در معامله تسلیحاتی هستند که بازاری برای اسرائیل محسوب می شود.

رونین برگمان در این کتاب به دنبال این است که با عکاسی مدعی شود که اگر رژیم پهلوی به همین شکل باقی بماند، همینطور باشد. ایده اصلی این عکاسی نیز بر اساس قراردادهای تسلیحاتی است و در برخی موارد قراردادها به رژیم پهلوی واگذار شده است.

این کتاب اعترافاتی درباره نگرش اسرائیل به رژیم پهلوی است. در این کتاب می بینیم که روابط اسرائیل با رژیم پهلوی در سه بعد تعریف شده است، این رژیم در زمان مخالف بود. سوم، رابطه آمریکا و آمریکا در منطقه و با همکاری رژیم پهلوی نشان داده است که رژیم پهلوی در هر مورد منافعی را به نفع اسرائیل ایجاد کرده است.

آنچه در این کتاب ارائه شده است هم ترجمه کتاب اصلی است و هم نقد مفصلی بر آن به نظر می رسد.

* سخنرانی در مراسم رونمایی از کتاب «نیم قرن تا شکست» نوشته عباس سلیمی