عمومی

تسری نژادپرستی شناختی به نژادپرستی اجتماعی

اما در این شرایط اروپا در یک بحران جدی گرفتار شده است. اگر این از زبان شرق گفته شود، رسانه ها دچار سردرگمی می شوند. و با این مثال می خواهد این تفکر را به صحنه اجتماع سرایت دهد.

شاید این هم یک فرافکنی است و می خواهم بگویم اگر تحول دنیا از جمله قطع گاز روسیه، اروپا دچار مشکل شده است، به خاطر حمله به جنگل و باغ است و از قبل تقصیر آنها نیست و آنها مقصر هر وحشیگری که انجام می دهند نیست!

آنها فراموش کرده اند که اگر زمینشان باغ است، این باغ حاصل جنگل زدایی کشورهای ضعیف و عقب مانده توسط آنهاست. اینگونه شهرهایی که توسعه خود را مدیون روستا هستند و اکنون نیز مدیون آنها هستند خود را برتر می دانند که اغلب می شناسند و به آن می بالند.

کافی است تاریخ خود را بخوانید و ببینید که آنها در قرون وسطی چگونه زندگی می کردند و کشورهای شرقی از جمله چین، ایران و حتی آفریقا در آن زمان در چه سطحی از تمدن بودند.

از زمان انقلاب تا اصطلاح صنعتی شدن و استعمار مدرن، همه امکانات کشورهای تحت حاکمیت اروپا و آمریکا همراه با قتل، زندان و تبعید مصادره شد و با آموزش نادرست مردم و مردم عقب نشینی کردند. آنها باغبان هستند و دیگران جنگلبان هستند. ای کاش جنگلبانی که مطمئناً چشمانش را خسته می کرد و فکر می کرد حیوانات جنگل لیاقت این مقایسه را دارند. بیچاره هایی که بی دلیل از آنها حمایت می کنند و سنگسارشان می کنند و زندگی در آن کشورها را به زندگی در کشور خودشان ترجیح می دهند.

6565