تصویب لایحه تفویض اختیار به شهردار منتخب کرج

به روگر خبرانلاین از البرز; «عمار ایزدیار» در پایان هفتمین و چهارمین جلسه رسمی شورای شهر اظهار داشت: این جلسه با حضور شهردار جدید و شهردار منتخب برگزار شد و موضوع یک فوریت به شهردار محول شد. شهر.

سخنگوی شورای اسلامی شهر کرج افزود: تصویب این لایحه با هدف پیشبرد و تسریع در اجرای امور اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، عمرانی، خدماتی و…

سپس اصل لایحه با شرط بند 1 خاتمه و تصویب معاملات و نظارت بر آن بر اساس بند 1 ماده 31 اعم از خرید، فروش، مناقصه، حراج، اجاره و اجاره اموال غیرمنقول و غیر قابل معامله تا سقف بودجه مصوب. شهرداری و همچنین اختیارات قانونی.

ایزدیار در بخشی دیگر از سخنان خود به تصویب لایحه حسن حسابداری اشاره کرد و خاطرنشان کرد: به منظور تسهیل و ارتقای صنعت ساختمان و قانون مسکن دولتی، لایحه حسن حسابداری به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده است. و در این راستا شهروندان نسبت به اخذ پروانه ساخت و تسویه نقدی قبل از صدور پروانه 31 درصد تخفیف در نظر گرفته شده و شهروندان می توانند تا پایان آذرماه از این تسهیلات بهره مند شوند.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر کرج تصریح کرد: همچنین مودیان مالیاتی که پس از تعیین بار جرایم موضوع ماده 100 بر اساس دستورالعمل های مصوب پس از اخذ حق کمیسیون، باید حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ مالیات پرداخت کنند. به آیین نامه نسبت به تعیین بار جرایم ماده 100 مالیات پرداخت می کنند. به کسانی که پس از ارتکاب به آنها 40 درصد تخفیف تعلق می گیرد 30 درصد تخفیف تعلق می گیرد و اگر در ماه دوم آنها مشمول 30 درصد تخفیف خواهند بود.

یکی از اعضای هیات مدیره شورای شهر تاکید کرد: موضوع سایر املاک افرادی بود که در حوزه شهرسازی مطرح شدند.

48

کمیسیون نظارت و امور حقوقی ایزدیار به لایحه مسوبه خاطرنشان کرد و خاطرنشان کرد: دراشتای یکتای و کیه ایندی بری در گزارش های پیشتوری با احداده از زنز کرج در کارکی کرج شد.