اقتصادی

تکالیف عضو ناظر در ورشکستگی

فصل سوم و چهارم باب یازدهم قانون تجارت به موضوعاتی همچون «در تعیین عضو ناظر و در اقدام به آنلاین و موم و سایر اقدامات اولیه نسبت به ورشکسته» پرداخته است.

به گزارش ماه نیوز، فصل سوم (در تعیین عضو ناظر) و چهارم (در اقدام به آنلاین و موم و سایر اقدامات اولیه نسبت به ورشکسته) باب یازدهم (در ورشکستگی) قانون تجارت از ماده ۴۲۷ تا ۴۳۹  به شرح زیر است:

فصل سوم – در تعیین عضو ناظر

‌ماده ۴۲۷ – در حکمی که به موجب آن ورشکستگی تاجر اعلان می‌شود محکمه یک نفر را به سمت عضو ناظر معین خواهد کرد.

‌ماده ۴۲۸ – عضو ناظر مکلف است به نظارت در اداره امور راجعه به ورشکستگی و سرعت جریان آن است.

‌ماده ۴۲۹ – تمام منازعات ناشیه از ورشکستگی را که حل آن از صلاحیت محکمه است عضو ناظر به محکمه راپرت خواهد داد.

‌ماده ۴۳۰ – شکایت از تصمیمات عضو ناظر فقط در مواردی ممکن است که این قانون معین نموده.

‌ماده ۴۳۱ – مرجع شکایت محکمه است که عضو ناظر را معین کرده.

‌ماده ۴۳۲ – محکمه همیشه می‌تواند عضو ناظر با تبدیل و دیگری را به جای او بگمارد.

‌فصل چهارم – در اقدام به آنلاین و موم و سایر اقدامات اولیه نسبت به ورشکسته

‌ماده ۴۳۳ – محکمه در حکم ورشکستگی امر به آنلاین و موم را نیز می‌دهد.

‌ماده ۴۳۴ – آنلاین و موم باید فوراً توسط عضو ناظر به عمل آید مگر در صورتی که به عقیده عضو مزبور برداشتن صورت دارایی تاجر در یک روزممکن باشد در این صورت باید فوراً شروع به برداشتن صورت شود.

‌ماده ۴۳۵ – اگر تاجر ورشکسته به مفاد ماده ۴۱۳ – ۴۱۴ عمل نکرده باشد محکمه در حکم ورشکستگی قرار توقیف تاجر را خواهد داد.

‌ماده ۴۳۶ – قرار توقیف ورشکسته در مواقعی نیز داده خواهد شد که معلوم گردد به واسطه اقدامات خود از اداره و تسویه شدن عمل ورشکستگی‌ می‌خواهد جلوگیری کند.

‌ماده ۴۳۷ – در صورتی که تاجر مقروض فرار کرده یا تمام یا قسمتی از دارایی خود را مخفی نموده باشد امین صلح می‌تواند بر حسب تقاضای یک‌یا چند نفر از طلبکاران فوراً اقدام به آنلاین و موم نماید و باید بلافاصله این اقدام خود را به مدعی‌العموم اطلاع دهد.

‌ماده ۴۳۸ – انبارها و حجره‌ها و صندوق و اسناد و دفاتر و نوشتجات و اسباب و اثاثیه تجارتخانه و منزل تاجر باید آنلاین موم شود.

‌ماده ۴۳۹ – در صورت ورشکستگی شرکتهای تضامنی – مختلط یا نسبی اموال شخصی شرکاء ضامن آنلاین و موم نخواهد شد مگر اینکه حکم‌ ورشکستگی آنها نیز در ضمن حکم ورشکستگی شرکت یا به موجب حکم جداگانه صادر شده باشد.

‌تبصره – در مورد این ماده و ماده فوق مستثنیات دین از آنلاین و موم معاف است.
انتهای پیام