عمومی

خواستگاری یا سوداگری؟ – ماه نیوز

مشغول مشاوره با یکی از مراجعان بودم که دفترچه نام مراجعین را یادداشت کرد و با اشاره ای گفت که مشتری بعدی دوست دارد کمک مالی را بپذیرد، دختری که از بقیه بچه ها بزرگتر بود. همزمان با دادن آب و دستمال به مادرش گفت:

آقای وکیل! پسرخاله ای دارم که سالهاست خواستگار من بوده و هر چه بزرگترها به او توصیه می کنند که دست از کار بکشد و بگذار من به او یاد بدهم، گوش نمی دهد تا اینکه چند ماه پیش به بهانه دیدار پدرم به خانه آمد. دوباره پیشنهاد مطرح شد شکستن شیشه اتاق و … بدون توجه به زنگ زدگی آن پرسیدم 110 و چند دقیقه بعد از رسیدن ماشین پلیس و نوشتن گزارش مسئولان به همه گفتند بیایید پلیس. ایستگاه تکمیل فرم شکایت …

داخل کلانتری بودیم که خاله ام و شوهرش وارد شدند و با مادرم شروع کردند به صحبت کردن…که صادقانه قول بدهم که دیگر مزاحم نشویم و رضایت بده تا قضیه اینجا ختم به خیر شود. کهی کیلی زنگ میخوره بدرجون…، گوشی که با عصبانیت و ناراحتی بابام رو برداشتم که معلوم بود نامه ای که میگفت قانع نمیشه و گفتم: بابا این دفعه رو بگذر تا نوبتت بشه. خیلی اشتباه کن من با این ویلچر و عصا یک انسان هستم.

در حیاط کلانتری بودیم که صادق رو به مأموران کرد و گفت: می خواهم این دختر مرا از فروش مواد مادرم نجات دهد، در کمال تعجب زبانم خشک شده بود و چیزی در آن باقی نمانده بود. شعبه که ناگهان یکی از افسران با عجله آمد، رئیس کلانتری با صدای بلند صحبت کرد و رئیس هم دستور داد مادرم را دستبند بزنند…

صبح مادرم به اتهام حمل مواد مخدر روانه زندان شد و بعد از بیست روز بازداشت یکی از همسایه ها لطف کرد و سند گذاشت تا مادرم آزاد شود.ما در برنامه قبلی هیچ اقدامی نکردیم. برای مادر، و ما فکر نمی کردیم که این نامه برای مادر کافی باشد.

با بررسی حکم صادره و دستور قاضی مبنی بر اجرای احکام متوجه شدم تا زمانی که مادر خود را به زندان معرفی نکند اقدام مؤثر و قابل اجرائی وجود ندارد اما پس از این مرحله می توانم برای وی درخواست الزام آور الکترونیکی داشته باشم.

مستند به ماده 56 قانون مجازات اسلامی، بهره مندی محکوم از مجازات های جایگزین حبس از جمله صحافی الکترونیکی مشروط به شرایطی از جمله جلب رضایت شاکی یا پرداخت خسارت و یا مستند به ماده 58 است. و يا برست 1 سوم مدت حبس در حيبة هاي حبس علي 10 سال كه به به دادستان و قاضي قبل از علي علمة عقدة سپري شده است.

برای مادرم ، داشتن یک شوهر معلول و چند فرزند ، تحمل یک سوم از زمان زندان دشوار و دشوار بود ، بنابراین تنها راه ممکن برای کوتاه کردن این مسیر بود. अग्यागुद्धी अग्युद्धी

در دیدار با دستیار دادستان محترم، شرایط زندگی سخت خانواده محکوم از جمله معلولیت پدر و فرزندان، شرایط تحصیلی فرزندان، وضعیت رفاهی شاهد در تشریح وضعیت اقتصادی و زندگی of the convict and… تا مدر مینا پس از کنوبت مرخصی، باگیماندی ی مدت حبس را با بایندی کیند کند.

نکته حقوقی

ماده 62 قانون مجازات اسلامی در این خصوص مقرر می دارد:

در جرایم کیفری درجه پنج تا هشت، دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در نظارت معوق، محکوم را به حبس تعزیری محکوم کرده و در محل معین تحت نظارت تجهیزات (سیستم) الکترونیکی قرار دهد.

تبصره- دادگاه در صورت لزوم می تواند حکم را مشمول اقدامات نظارتی یا مقررات مذکور در تمدید نظارت قرار دهد.

اکنون با تصویب قانون تخفیف مجازات حبس، مجازات ۹۹ (در قالب تخفیف دو برابری مجازات) دو تبصره در این ماده گنجانده شده است.

تنزله2ـ رستوله این مدرد در مدر حبس‌های تیزیری درجه 2 و 3 و 4 نیز از آن است که از آن است که از آن است که تیپریابهای حبسِامال است.

تبصره 3- قوه قضائیه می تواند از ظرفیت بخش خصوصی برای اجرای اقدامات نظارتی موضوع این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن متهم یا محکوم علیه تحت نظارت الکترونیکی قرار می گیرد با نظارت سازمان زندان و اقدامات لازم برای نظارت بر دستگاه قضایی استفاده کند. تامین و تربیت کودکان ايين‌نامه عجرائي آين تنزنه تسوبر جائقة حقيقة قوه قوه قوه قوه قوه قوه قوه قوه قوه مي‌شود مي‌شود به‌تسويب ريس كوه قوه قوه قوه جدي.

در اسفندماه سال جاری دستورالعمل جدیدی برای اقدامات صحافی الکترونیکی صادر شده است که یکی از نکات قابل توجه در این راهنما، تعریف محدوده حرکت محکومین و نقاط جغرافیایی است که اکثر اوقات محکومان از آن عبور می کنند. محدوده توسط وی به قاضی اعلام می شود.

وکیل

6565