عمومیمعرفی کسب و کار

دیه شکستگی پا

دیه علاوه بر مجازات ، جنبه مالی نیز دارد .در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس ، اعضاء و منافع و یاجنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد مقرر میشود. در این مقاله به موضوع دیه شکستگی پا 1402 پرداخته شده است .

قانون و نرخ دیه 1401

مطابق ماده 492 قانون مجازات اسلامی :”جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد ، اعم از آنکه به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آن ها انجام شود.”

در سال 1402 دیه کامل نفس در ماه های غیر حرام 900 میلیون تومان می باشد که دیه اعضاء به نسبتی از این مبلغ تعیین می شود. بطور کلی دیه بر اساس میزان آسیب محاسبه شده و و یا دیه شکستگی پا 1402 و جراحت و سایر آسیب ها متفاوت است .

نحوه محاسبه و میزان دیه شکستگی پا 1402

طبق بند الف ماده 569 قانون مجازات اسلامی :

“دیه شکستن استخوان هر عضو اعم از دیه شکستگی پا 1402 و یا دست و…  یک پنجم دیه آن عضو است…”

چنانچه شکستگی بدون عیب و نقص بهبود یابد طبق ماده 568 قانون مجازات اسلامی چهار بیست و پنجم دیه آن عضو خواهد بود که (16 درصد دیه عضو) می شود .

و طبق ماده 563 همان قانون :

“…هردو عضو از اعضای زوج ، دیه کامل دارد…”

لذا دیه شکستگی پا 1402 با وجود عیب و نقص(فلج شدن پا یا قطع آن) مبلغ 450 میلیون تومان می باشد.

دیه شکستگی پا 1402 در ماه های حرام و غیر حرام

مطابق ماده ی 560 قانون مجازات اسلامی :

“دیه زن و مرد در اعضاء و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل می یابد.”

لذا مقدار دیه شکستگی پا 1402 برای هردو یکسان می باشد.

و مطابق ماده 557 قانون مجازات اسلامی :

“تغلیظ دیه مخصوص قتل نفس است و در جنایت بر اعضاء و منافع جاری نیست.”

دیه شکستگی پا 1402 در ماه حرام و غیرحرام برابر است.

دیه شکستگی مچ پا در سال 1402

دیه شکستگی استخوان مچ پا در سال 1402، معادل 10درصد دیه کامل به مبلغ 90.000.000 تومان و درصورت التیام بدون عیب 8 درصد به مبلغ 72.000.000 تومان به شخص زیان دیده تعلق می گیرد .

دیه شکستگی زانو

میزان دیه شکستگی زانو در صورت التیام و بدون عیب معادل 8 درصد دیه کامل به مبلغ 72.000.000 تومان

دیه نازک نی درصورت التیام بدون عیب نیز 8 درصد دیه کامل معادل 72.000.000 تومان

دیه قوزک پا درصورت التیام بدون عیب 8 درصد دیه کامل و معادل 72.000.000 تومان

دیه پارگی سطح و پوست پا

چنانچه پارگی برای درمان باشد مانند شکافتن پا برای نصب ابزار ارتوپدی مشمول دیه نخواهد بود.

اگر پارگی در سانحه بوجود امده باشد:

دامیه 1درصد دیه کامل معادل 9 میلیون تومان

موضحه 1.5درصد دیه کامل معادل 13 میلیون 500 هزار ریال

تشخیص میزان دقیق دیه با مطالعه گواهی پزشکی قانونی صورت می گیرد.

دیه شکستگی ساق پا در سال 1402

چنانچه شکستگی ساده باشد 8 درصد دیه کامل و اگر خرد شدگی باشد 13/333 درصد دیه کامل برای هر استخوان تعلق میگیرد. ساق پا دو استخوان بنام های درشت نی و نازک نی دارد که شکستگی آنها از چهار حالت زیر خارج نخواهند بود:

چنانچه فقط یکی از استخوان های ساق پا بشکند اگر شکستگی ساده باشد 8 درصد و اگر خرد شدگی باشد 13/333 درصد دیه کامل و اگر هر دو استخوان درشت نی و نازک نی بصورت ساده بشکند جمعا دیه آنها 16 درصد دیه کامل خواهد بود.

اگر هر دو خرد شدگی باشند جمعا دیه آنها معادل 26/666 درصد دیه کامل و اگر شکستگی یکی از آنها ساده و دیگری خرد شدگی باشد جمعا دیه آنها  21/333 درصد دیه کامل محاسبه خواهد شد.

برای محاسبه دقیق مقدار دیه توسط کارشناس دیه می توانید از مشاوره تلفنی گروه ایران لا بهره مند شوید.

دیه شکستگی ساق پا و پلاتین

در رابطه با پلاتین، دیه به پلاتین تعلق نمیگیرد ولی به آسیبی که منجربه نصب پلاتین میشود تعلق خواهد گرفت .
معمولا در شکستگی ها 8درصد دیه کامل بعلاوه 2 درصد نصب ابزار ارتوپدی که جمعا 10درصد دیه کامل را شامل می شود که معادل 90 میلیون تومان در سال 1402 می باشد.

مهلت پرداخت دیه از زمان وقوع جنایت

مطابق ماده 488 قانون مجازات اسلامی :”مهلت پرداخت دیه ، از زمان وقوع جنایت به ترتیب زیر است مگر اینکه به نحو دیگری تراضی شده باشد:

الف – در عمد موجب دیه ، ظرف یکسال قمری .

ب – در شبه عمد ، ظرف دو سال قمری .

ج- در خطای محض ، ظرف سه سال قمری .”

نحوه پرداخت دیه

مستندا ” به تبصره ماده 534 قانون آیین دادرسی کیفری :

“مهلت های پیش بینی شده برای پرداخت دیه جرایم شبه عمد و خطای محض مانع از پذیرش تقاضای اعسار و یا تقسیط نیست .”

و مطابق ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی :

“کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه شکستگی پا 1402 ،…..مشمول این قانون خواهند بود.”

آیا دیه را از ماتزک می توان وصول کرد؟

مطابق ماده 535 قانون آیین دادرسی کیفری :

” هرگاه محکوم به پرداخت دیه فوت کند، قاضی اجرای احکام در صورت تقاضای محکوم ًله مطابق مقررات مربوط ، دیه را از ماترک محکوم ٌعلیه استیفاء می کند.”

معیار قیمت دیه چه زمانی است؟

مطابق ماده 490 قانون مجازات اسلامی :

“در صورتی که پرداخت کننده بخواهد هر یک از انواع دیه را پرداخت نماید و یا پرداخت دیه به صورت اقساطی باشد ، معیار ، قیمت زمان پرداخت است ، مگر آنکه بر یک مبلغ قطعی توافق شده باشد.”

و مطابق ماده 491 قانون فوق الذکر :” در مواردی که بین مرتکب جنایت عمدی و اولیای دم یا مجنی علیه بر گرفتن دیه توافق شود ، لکن مهلت پرداخت آن مشخص نگردد ، دیه ظر ف یکسال از حین تراضی پرداخت می گردد.

و مستند به ماده 13 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه:” بیمه گر یا صندوق تامین خسارات های بدنی حسب مورد مکلف اند خسارت بدنی تعلق گرفته به شخص ثالث را به قیمت یوم الاداء پرداخت نمایند…”

مطالبه خسارات مازاد بر دیه

یکی از مسایل مهمی که در جرایم با موضوع صدمات بدنی و دیه شکستگی پا 1402 مورد بحث قرار می گیرد وجود یا عدم وجاهت قانونی دریافت خسارت مازاد بر دیه است .

صرفنظر از دیدگاه ها و آراء مختلف در این زمینه می توان گفت از باب قاعده تسبیب و لاضرر و قانون مسیولیت مدنی و قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه که قانونگذار به صراحت در بند الف ماده 1 قانون مزبور هزینه معالجه را نام برده است بر گرفتن خسارت از جمله هزینه درمان ، از کارافتادگی و…اصرار نمود.

مشاورین حقوقی ایران لا

در صورتی که قصد شکایت برای اخذ دیه دارید و خواهان تنظیم دادخواست یا شکواییه هستید می توانید با درخواست مشاوره داشته باشید .

همچنین وکلای ما با سابقه ی هدایت پرونده هایی به طرفیت شخص خاطی ، بیمه و صندوق خسارات بدنی آماده همکاری در پروندهنرخ دیه پا، در سال 1402، با توجه به نوع آسیب و جنایت وارده بر پا، متفاوت می باشد. به عنوان مثال، نرخ دیه قطع کردن یک پا، نصف دیه کامل، شکستگی استخوان آن، من جمله دیه شکستگی پا در تصادف، یک دهم دیه کامل و در رفتگی استخوان پا، به شرط عدم درمان، یک سوم دیه کامل می باشد. در برخی از موارد نیز همچون تورم، برای آسیب وارده، ارش تعیین می گردد.

برای مشاوره دیه انواع صدمات پا

برای مشاوره دیه انواع صدمات پا

دیه که یکی از انواع مجازات های اصلی مقرر در قانون مجازات اسلامی بوده، که به جنایات غیر عمد و گاهی، جنایات عمد بر اعضای بدن و منافع آن، تعلق می گیرد. دیه جنایات وارد بر دست، از جمله دیه های تعلق گرفته به اعضا و دیه شنوایی، از دیه های مربوط به منافع می باشند.

یکی از اعضای بدن که دیه و گاهی ارش، به آن، تعلق گرفته، پا می باشد. پا، به عنوان عضوی از بدن انسان، که امکان راه رفتن مستقل را برای وی فراهم کرده، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد، لذا شارع و به تبع آن، قانون گذار، نرخ دیه پا در اقسام مختلف جنایت بر آن، از یک خراش ساده تا قطع کامل این عضو را تعیین و مشخص نموده اند.

با توجه به توضیحات فوق، در این مقاله، دیه انواع جنایت های وارد بر پا، شامل جراحات، کبودی ساق پا، تورم، دررفتگی، ترک برداشتن، خرد شدن و شکستگی استخوان پا، من جمله دیه شکستگی پا در تصادف، فلج کردن و در نهایت، قطع پا، توضیح داده شده و نرخ دیه مرتبط با این جنایت ها در سال 1402 ارائه شده است.

دیه جراحات پا 1402

یکی از انواع مجازات های اصلی مقرر در قانون مجازات اسلامی، دیه بوده که به معنای مالی است که از سوی جانی به مجنی علیه(کسی که جنایت بر وی وارد شده) داده می شود. دیه، اصولا، در جنایات غیر عمد، داده می شود و پرداخت آن، در جنایات عمد، اختصاص به مواردی داشته که یا قصاص، امکان پذیر نبوده یا اینکه جانی و مجنی علیه، بر پرداخت دیه به جای قصاص، توافق نمایند.

از جمله اعضای بدن که دیه و گاهی ارش، به آن، تعلق گرفته، پا می باشد. پا، به عنوان عضوی از بدن انسان، که امکان راه رفتن مستقل را برای وی فراهم کرده، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد، لذا شارع و به تبع آن، قانون گذار، نرخ دیه پا ، همانند ، در اقسام مختلف جنایت بر آن، من جمله دیه شکستگی پا در تصادف و از یک خراش ساده تا قطع کامل این عضو و  پا را تعیین و مشخص نموده اند.

یکی از انواع جنایت های وارده بر پا، جراحات می باشند. برای تعیین دیه جراحات پا، باید به مواد 709 و 710 قانون مجازات اسلامی مصوب سال نود و دو، مراجعه نمود؛ با این توضیح که قانون گذار در ماده 709، دیه جراحات سر و صورت را مشخص نموده و سپس در ماده 710، مقرر داشته که اگر این جراحات، در غیر از سر و صورت، واقع شوند، چنانچه آن عضو، دارای دیه معین باشد، دیه، بر اساس نسبت های مقرر در ماده 709 از دیه آن عضو تعیین می شود.

پا، یکی از اعضای بدن بوده که مطابق قانون مجازات اسلامی، دارای دیه معین می باشد؛ به این ترتیب که دیه یک پا، نصف دیه کامل و دیه دو پا، دیه کامل می باشد. لذا، با توجه به نرخ دیه، دیه یک پا، 450 میلیون تومان و دیه هر دو پا، 900 میلیون تومان بوده و بنابراین، دیه جراحات پا، به شرح ذیل می باشد:

حارصه: خراش پوست پا که بدون جاری شدن خون می باشد؛ پا، یک صدم دیه یک پا، یعنی 4 میلیون و 500 هزار تومان می باشد.

دامیه: جراحتی است که کمی وارد گوشت پا شده و موجب خون ریزی کم یا زیاد شود؛ دیه دامیه پا، دوصدم دیه یک پا، یعنی 9 میلیون تومان است.

متلاحمه: جراحتی است که در آن، بریدگی عمیق گوشت پا، اتفاق افتاده، اما این بریدگی، به پوست نازک روی استخوان نمی رسد. دیه متلاحمه پا، سه صدم دیه یک پا، یعنی 13 میلیون و 500 هزار تومان می باشد.

سمحاق: جراحتی است که عمق آن، به پوست نازک روی استخوان می رسد؛ دیه سمحاق پا، چهارصدم دیه یک پا، یعنی 18 میلیون تومان است.

موضحه: جراحتی است که موجب می شود، پوست نازک روی استخوان، کنار رفته و استخوان، دیده شود؛ دیه موضحه پا، پنج صدم دیه یک پا، یعنی 22 میلیون و 500 هزار تومان می باشد.

میزان دیه بخیه سر و صورت، با توجه به نوع جراحت وارده و عمق آن، از یک صدم دیه کامل در جراحت حارصه، شروع شده و حداکثر آن، یک سوم دیه کامل همراه با ارش، در جراحت دامغه می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر، در این رابطه، مطالعه مقاله زیر، توصیه می شود.

 

دیه کبودی پا 1402

یکی دیگر از جنایت هایی که ممکن است بر پا وارد شود، آسیبی است که در نتیجه آن، رنگ پوست پا تغییر یافته و در اصطلاح، کبود شود. قانون گذار، حتی نسبت به کبودی پوست پا و سایر اعضای بدن، بی تفاوت نبوده و در ماده جداگانه ای نرخ ارش و دیه کبودی پا را همانند ، در این موارد، مشخص نموده است.

ماده 714 قانون مجازات اسلامی، در تعیین دیه کبودی، من جمله کبودی ساق پا، مقرر داشتهدیه صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست می شود، به شرح ذیل است: الف- سیاه شدن پوست صورت، شش هزارم، کبود شدن آن، سه هزارم و سرخ شدن آن، یک ونیم هزارم دیه کامل. ب- تغییر رنگ پوست سایر اعضاء، حسب مورد، نصف مقادیر مذکور در بند(الف)..»

بنابراین، با توجه به این ماده، برای تعیین دیه کبودی پا، من جمله کبودی ساق پا، باید ابتدا، سه هزارم دیه کامل را حساب نمود. با توجه به نرخ دیه، که مبلغ 900 میلیون تومان می باشد، سه هزارم دیه کامل، 2 میلیون و 700 هزار تومان بوده که با توجه به بند (ب) ماده 714، برای دیه پا، این مبلغ، نصف می گردد. لذا، دیه کبودی پا در سال 1402، من جمله کبودی ساق پا، مبلغ 1 میلیون و 350 هزار تومان می باشد.

دیه تورم پا 1402

تورم پا، در اثر جنایت واقع شده بر آن، از جمله نتایجی است که همواره امکان وقوع آن وجود دارد. تورم پا ممکن است با تغییر رنگ پوست پا یا بدون آن، اتفاق بیفتد. بنابراین، در تمامی این حالات، این سوال، قابل طرح است که نرخ دیه یا ارش تورم پا در سال 1402 چقدر می باشد؟

ماده 715 قانون مجازات اسلامی، به تعیین نرخ دیه تورم پا پرداخته و در این رابطه، مقرر نموده است: « صدمه ای که موجب تورم بدن، سر یا صورت گردد، ارش دارد و چنانچه، علاوه بر تورم، موجب تغییر رنگ پوست نیز گردد، حسب مورد دیه و ارش تغییر رنگ به آن افزوده می شود. » بنابراین، برای تعیین دیه تورم پا، باید دو حالت را از یکدیگر تفکیک نمود:

چنانچه، جنایت یا صدمه وارد شده، صرفا موجب تورم پا شده و رنگ پوست، هیچ تغییری نکند، در این حالت، دیه پا به فرد آسیب دیده، پرداخت نشده و تنها، پا به وی تعلق می گیرد. لازم به ذکر است که در ارش پا، برخلاف دیه که نرخ مشخصی در قانون داشته، مبلغ دیه، توسط قاضی پرونده و بعد از اعلام نظر پزشکی قانونی، تعیین می گردد. بنابراین، ارش پا، دارای نرخ ثابت و معین نمی باشد.

چنانچه، در اثر جنایت وارده، علاوه بر تورم پا، رنگ پوست آن نیز تغییر کند، دیه تغییر رنگ پوست، به ارش تورم، اضافه می شود. در ابن حالت، مطابق ماده 714 قانون مجازات اسلامی، از آنجا که دیه « …سیاه شدن پوست صورت، شش هزارم، کبود شدن آن، سه هزارم و سرخ شدن آن، یک ونیم هزارم دیه کامل… » بوده و با توجه به اینکه دیه تغییر رنگ پوست پا، نصف این مقادیر بوده، در نتیجه نرخ دیه تغییر رنگ پوست پا در سال1402 ، در حالت سیاه شدن پوست، 2 میلیون و 700 هزار تومان، در حالت کبود شدن، 1 میلیون و 350 هزار تومان و سرخ شدن، 675 هزار تومان می باشد که به ارش تورم پا افزوده می شود.

دیه در رفتگی استخوان پا

در رفتگی استخوان، یکی دیگر از انواع آسیب های وارده به پا می باشد. نرخ دیه و ارش دررفتگی استخوان پا، همانند که در قانون مجازات، تعیین شده، در ماده 571 قانون مجازات اسلامی، مشخص شده است. به موجب این ماده: « دررفتگی استخوان از مفصل، درصورتی که موجب شلل یا از کارافتادگی کامل عضو نگردد، موجب ارش و در غیر این صورت، موجب دو سوم دیه همان عضو و درصورت درمان بدون عیب، موجب چهار پنجم از دوسوم دیه آن عضو می باشد. » بنابراین، برای تعیین نرخ دیه در رفتگی استخوان پا، در سال 1402، باید سه حالت را در نظر گرفت:

اگر در رفتگی استخوان پا، موجب از کار افتادگی کامل پا نشود، ارش پا به فرد آسیب دیده، پرداخت شده که مبلغ آن را قاضی پرونده، پس از ارائه نظر پزشکی قانونی، تعیین می نماید.

در حالتی که در رفتگی استخوان پا، موجب از کار افتادگی کامل پا شود و این از کار افتادگی، درمان نشده یا با عیب، درمان شود، دیه در رفتگی استخوان پا، در سال1402 ، دو سوم دیه یک پا بوده که با توجه به نرخ دیه یک پا(450 میلیون تومان) مبلغ 300 میلیون تومان خواهد شد.

در حالتی که در رفتگی استخوان پا، موجب از کار افتادگی کامل پا شود و این از کار افتادگی، درمان نشده یا با عیب، درمان شود، دیه در رفتگی استخوان پا، در سال 1402، دو سوم دیه یک پا بوده که با توجه به نرخ دیه یک پا(450 میلیون تومان) مبلغ 300 میلیون تومان خواهد شد.

دیه ترک برداشتن، خرد شدن و شکستگی استخوان پا

دیه ترک برداشتن، خرد شدن و شکستگی استخوان پا، من جمله دیه شکستگی پا در تصادف، یکی از اقسام دیگر دیه های پا بوده که به عنوان یکی از انواع دیه های مقدر، در قانون مجازات اسلامی، همچون ، در ماده 569 ، مورد پیش بینی قانون گذار قرار گرفته و نرخ آن، تعیین و مشخص شده است

به موجب این ماده: « دیه شکستن، ترک برداشتن و خرد شدن استخوان هر عضو دارای دیه مقدر، به شرح زیر است: الفدیه شکستن استخوان هر عضو، یک پنجم دیه آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود، چهار پنجم دیه شکستن آن است. بدیه خرد شدن استخوان هر عضو، یک سوم دیه آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود، چهار پنجم دیه خرد شدن آن استخوان است. پدیه ترک برداشتن استخوان هر عضو، چهار پنجم دیه شکستن آن عضو است… » بنابراین، با توجه به این ماده، نرخ دیه ترک برداشتن، خرد شدن و شکستگی استخوان پا، من جمله دیه شکستگی پا در تصادف، به شرح ذیل می باشد:

دیه شکستن استخوان پا: دیه شکستن استخوان پا، من جمله دیه شکستگی پا در تصادف،یک پنجم دیه یک پا بوده که با توجه به نرخ دیه یک پا (450میلیون تومان) مبلغ 90 میلیون تومان می باشد. همچنین، در صورتی که شکستگی استخوان پا، بدون عیب درمان شود، دیه آن، چهار پنجم دیه شکستن استخوان، یعنی 72 میلیون تومان خواهد بود.

دیه خرد شدن استخوان پا: دیه خرد شدن استخوان پا، یک سوم دیه یک پا بوده که با در نظر گرفتن نرخ دیه یک پا 1402 (450میلیون تومان) مبلغ 150 میلیون تومان می باشد. لازم به ذکراست که، در صورتی که خرد شدن استخوان پا، بدون عیب درمان شود، دیه آن، چهار پنجم دیه خرد شدن استخوان، یعنی 120 میلیون تومان خواهد بود.

دیه ترک برداشتن استخوان پا: دیه ترک برداشتن استخوان پا، چهار پنجم دیه شکست استخوان پا بوده که با توجه به نرخ دیه شکستن استخوان پا 1402 (90 میلیون تومان) مبلغ 72 میلیون تومان می باشد.

میزان دیه شکستگی 1402، در هر عضو با سایر اعضا متفاوت می باشد. مثلا، میزان دیه شکستگی استخوان، من جمله دیه شکستگی پا در تصادف، در سال 1402، یک پنجم دیه آن عضو است. میزان دیه شکستگی دندان های جلو، یک بیستم دیه کامل و دندان های عقب، یک چهلم دیه کامل می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر، در این رابطه، مطالعه مقاله زیر، توصیه می شود.

دیه فلج کردن پا و انگشتان پا

به موجب ماده 646 قانون مجازات اسلامی: ” احکام مذکور در دیه دست و انگشتان آن، در پا و انگشتان آن نیز جاری است.”. بنابراین، برای تعیین دیه فلج کردن پا و انگشتان پا، باید به مواد 641 و 644 قانون مجازات اسلامی، مراجعه نمود، که هر چند بیان کننده دیه فلج کردن دست و انگشتان آن بوده، اما به حکم ماده 646 در مورد فلج کردن پا و انگشتان پا نیز اعمال می شود

ماده 644 قانون مجازات اسلامی، در مورد دیه فلج کردن دست مقرر داشته: «دیه فلج کردن هر دست، دو سوم دیه دست… است.» بنابراین، با توجه به این ماده، دیه فلج کردن هر پا، دو سوم دیه آن گا می باشد که با توجه به نرخ دیه یک پا 1402 (450 میلیون تومان) مبلغ 300 میلیون تومان خواهد بود.

دیه فلج کردن انگشتان پا نیز در ادامه ماده 644 بیان گردیده است: « دیه فلج کردن هر انگشت، دو سوم دیه همان انگشت… است» از آنجا که مطابق ماده 641 قانون مجازات اسلامی: «دیه هریک از انگشتان اصلی دست، یک دهم دیه کامل است. » می توان نتیجه گرفت که با توجه به اینکه نرخ دیه هر انگشت پا در سال 1402، یک دهم دیه کامل (90 میلیون تومان) بوده، دیه فلج کردن هر انگشت پا در سال1402، دو سوم دیه آن انگشت، یعنی 60 میلیون تومان خواهد بود.

دیه قطع کردن پا و انگشتان پا

دیه قطع کردن پا و انگشتان پا نیز همچون دیه فلج کردن پا و انگشتان آن، بر اساس حکم ماده 646 قانون مجازات اسلامی، که در بخش قبل بیان گردید، تابع احکام و قواعد مواد قانونی مرتبط با دیه دست می باشد. لذا، نرخ دیه قطع کردن پا و انگشتان پا در سال 1402، با توجه به مواد 635 تا 644 قانون مجازات، مطابق توضیحات زیر می باشد

قطع کردن هر پا، از قوزک، موجب نصف دیه کامل سال 1402، یعنی 450 میلیون تومان می گردد.

قطع کردن تمام انگشتان یک پا، از انتهای انگشتان، نصف دیه کامل، یعنی 450 میلیون تومان دیه خواهد داشت.

در قطع کردن کف پا، در صورتی که آن پا انگشت نداشته باشد، ارش تعیین می شود.

اگر پایی که دارای انگشت است از قسمت بالای قوزک قطع شود، علاوه بر نصف دیه کامل، آرش نیز برای فرد آسیب دیده، تعیین می گردد.

دیه قطع کردن هر انگشت پا، یک دهم نرخ دیه کامل در سال 1402، یعنی 90 میلیون تومان خواهد بود.

دیه قطع کردن هر بند از انگشتان پا، غیر از شست، یک سوم دیه آن انگشت، یعنی 30 میلیون تومان و دیه قطع کردن هر بند از انگشت شست پا، نصف دیه آنمی باشد.

دیه قطع کردن پای فلج، یک سوم دیه آن، یعنی 150 میلیون تومان و دیه قطع کردن انگشت فلج پا، یک سوم دیه آن انگشت، یعنی 30 میلیون تومان خواهد بود.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد دیه پا در کانال تلگرام حقوق کیفری عضو شوید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون دیه پا پاسخ دهند.

 

1- دیه حارصه پا در سال 1402 چقدر است؟

نرخ دیه حارصه پا در سال 1402 یک صدم دیه یک پا می باشد برای دریافت اطلاعات بیشتر به متن مقاله مراجعه شود.

2- دیه تورم پا در سال 1402 چقدر است؟

در مورد تورم پا در صورتی که موجب تغییر رنگ پوست نشود ارش پا در سال 1402 تعیین می گردد برای دریافت اطلاعات بیشتر به متن مقاله مراجعه شود.

3- دیه شکستن استخوان پا چه میزان می باشد؟

دیه شکستن استخوان پا یک پنجم دیه یک پا می باشد برای دریافت اطلاعات بیشتر به متن مقاله مراجعه شود.

روزنامه دنیای اقتصاد پر مخاطب ترین روزنامه اقتصادی ایران. روزنامه دنیای اقتصاد به شما قدرت پیش بینی می دهد.

پاسخ مشاور: سلام دیه شکستن استخوان پا یک پنجم دیه یک پا بوده که با توجه به نرخ دیه یک پا در سال 1401 مبلغ 60 میلیون تومان می باشد

سلام خسته نباشید من الان یک سال پام شکست تیر خورد پام ران چپ هست پلاتین تو پام هست دکتر 25 درصد زد میخام چند میش دیه

پاسخ مشاور: سلام 25 درصد دیه کامل، 150 میلیون تومان می شود

سلام به تورم پا چقدر دیه تعلق می گیره؟

پاسخ مشاور: سلام در مورد تورم پا در صورتی که موجب تغییر رنگ پوست نشود ارش پا در سال 1401 تعیین می گردد

سلام مبلغ دیه حارصه پا چقدره؟

پاسخ مشاور: سلام نرخ دیه حارصه پا در سال 1401 یک صدم دیه یک پا یعنی 3 میلیون تومان می باشد

 

قصد داریم با شرح دیات در قانون مجازات های اسلامی به مبحث دیه دست و پا و همچنین نحوه محاسبه آن بپردازیم. تاثیر هر یک از آسیب ها (شکستگی، قطع و از بین رفتن، کندن، فلج شدن و …) در میزان دیه دست و پا باتوجه به نسبت آن به کل دیه محاسبه می شود. در شرایطی که اندازه دیه دست و پا در قوانین مشخص نشده باشد، به آن آسیب ارش تعلق می گیرد.

قانون پرداخت دیه دست و پا در قانون مجازات اسلامی

برای آسیب رسیدن یا قطع شدن هر یک از قسمت های دست و پا قانون خاصی در مجازات اسلامی در نظر گرفته شده است. ماده های مختلف آسیب های مختلف مانند دیه شکستگی دست و دیه شکستگی پا را در ادامه بررسی می کنیم.

ماده 635 دیه دست و پا

قطع کردن و یا از بین بردن هریک از دست ها از مفصل مچ به شرط آنکه دارای انگشتان کامل باشد، موجب نصف دیه کامل است، حتی اگر به هر علت فرد دارای یک دست باشد.

ماده 636 دیه دست و پا

قطع تمام انگشتان یک دست از انتهای انگشتان یا تا مچ، موجب نصف دیه کامل است.

ماده 637 دیه دست و پا

قطع کردن و یا از بین بردن کف دستی که به هر علت دارای انگشت نمی باشد ، ارش به آن تعلق می گیرد.

تبصره: در قطع کردن و یا از بین بردن کف دستی که کمتر از 5 انگشت دارد، علاوه بر دیه آن انگشتان، نسبتی از ارش کف دست نیز ثابت است، بدین ترتیب که اگر مچ دست دارای یک انگشت باشد، علاوه بر دیه 1 انگشت، چهارپنجم ارش کف دست و اگر دارای 2 انگشت باشد، علاوه بر دیه 2 انگشت، سه پنجم ارش کف دست و اگر دارای 3 انگشت باشد، علاوه بر دیه 3 انگشت، دوپنجم ارش کف دست و اگر دارای 4 انگشت باشد، علاوه بر دیه 4 انگشت، یک پنجم ارش کف دست نیز پرداخت می شود.

ماده 638 دیه دست و پا

قطع دست دارای ساعد از آرنج، چه کف دست داشته باشد یا نداشته باشد، نصف دیه کامل دارد. قطع دست دارای بازو از شانه، چه آرنج داشته باشد یا نداشته باشد، نصف دیه کامل دارد.

ماده 639 دیه دست و پا

دستی که دارای انگشتان است، اگر بالاتر از مفصل مچ و نیز دستی که دارای ساعد است، اگر بالاتر از آرنج قطع شود، علاوه بر نصف دیه کامل موجب ارش مقدار زائدی که قطع شده نیز می باشد .

ماده 640 دیه دست و پا

قطع دست اصلی کسی که از مچ یا آرنج یا شانه دارای 2 دست است، نصف دیه کامل به او تعلق می گیرد و قطع دست زائد موجب ارش است. تشخیص دست اصلی و زائد برعهده کارشناس مورد اطمینان است.

ماده 641 دیه دست و پا

دیه هر یک از انگشتان اصلی دست، یک دهم دیه کامل است.

ماده 642 دیه دست و پا

بریدن یا از بین بردن هر بند انگشت غیر شست، موجب یک سوم دیه آن انگشت و هر بند انگشت شست، موجب نصف دیه شست است.

ماده 643 دیه دست و پا

دیه انگشت زائد یک سوم دیه انگشت اصلی و دیه بندهای انگشت زائد، یک سوم دیه همان بند اصلی و دیه بند زائد انگشت اصلی یک سوم دیه بند اصلی همان انگشت است.

تبصره: درصورتی که بند انگشت دارای نقص باشد، به همان میزان از مقدار دیه آن کاسته می شود.

ماده 644 دیه دست و پا

دیه فلج کردن هر دست دوسوم دیه دست، دیه فلج کردن هر انگشت دوسوم دیه همان انگشت. دیه قطع دست فلج یک سوم دیه دست و دیه قطع انگشت فلج یک سوم دیه همان انگشت است.

ماده 645 دیه دست و پا

دیه از بین بردن ناخن به طوری که دیگر نروید یا فاسد و معیوب بروید، یک درصد دیه کامل و اگر بدون عیب بروید، نیم درصد دیه کامل است.

ماده 646 دیه دست و پا

احکام ذکرشده در دیه دست و انگشتان آن، در پا و انگشتان آن نیز به همان صورت است.

دیه شکستگی دست در تصادف

توجه داشته باشید که مبلغ دیه دریافتی بر اساس میزان خسارت تعیین می شود و تعیین مقدار خسارت به عهده پزشکی قانونی است. تعیین مبلغ دیه به کمک پرونده پزشکی و وضعیت بهبود یافتن صدمات  مشخص می شود. بر اساس توضیحات بالا تا زمانی که نظریه پزشکی قانونی اعلام نشود، نمی توان مقدار دقیق دیه را مشخص کرد.

دیه دست شکسته در صورتی که شکستگی به طور کامل بهبود نیابد، یک پنجم دیه همان عضو و در صورتی که به صورت کامل و بدون هیچ عیب و نقصی بهبود یابد، چهار بیست وپنجم دیه شکستن دست است.

ساعد دست از بالای مچ تا آرنج را شامل می شود که دارای 2 استخوان می باشد،

1 – استخوان رادیوس یا زند اعلی (زند بالا)

2 – استخوان اولنا یا زند اسفل (زند پایینی) و این 2 استخوان مچ دست را به آرنج دست متصل می کنند .

هر شکستگی در هر یک از استخوان های ساعد دست در صورتی که شکستگی بدون عیب درمان یا التیام یابد میزان آن 8 درصد دیه کامل خواهد بود که مبلغ آن به نرخ سال 1400 مبلغ 38,400,000 تومان (سی و هشت میلیون و چهارصد هزار تومان) می شود و در صورتی که شکستگی به صورت معیوب درمان شود میزان دیه آن 10 درصد دیه کامل می باشد که مبلغ آن به نرخ سال 1400 مبلغ 48,000,000 تومان (چهل و هشت میلیون تومان) می شود .

چنانچه غیر از شکستگی استخوان ساعد، دست عیب دیگری پیدا کند؛ مثلاً محدویت حرکتی نیز داشته باشد، برای محدودیت حرکتی دست ارش هم تعیین می شود که درصد آن را پزشکی قانونی باتوجه به میزان، نوع و آسیب و عیب تعیین می کند .

ممکن است هر یک از استخوان های ساعد دست خود به تنهایی یک شکستگی یا دو شکستگی داشته باشد؛ به عنوان مثال استخوان زند اعلی دو شکستگی و استخوان زند اسفل یک شکستگی داشته باشد که در این مثال تعدا شکستگی ها 3 مورد می باشد و هر شکستگی دیه جداگانه دارد.

دیه شکستگی پا در تصادف

دیه شکستن استخوان پا، من جمله دیه شکستگی پا در تصادف، یک پنجم دیه یک پا است که باتوجه به نرخ دیه یک پا (300 میلیون تومان) مبلغ 60 میلیون تومان است. همچنین در صورتی که شکستگی استخوان پا، بدون عیب درمان شود، دیه آن چهار پنجم دیه شکستن استخوان، یعنی 48 میلیون تومان خواهد بود. دیه خرد شدن استخوان پا، یک سوم دیه یک پا است که با در نظر گرفتن نرخ دیه یک پا 1401 (300 میلیون تومان) مبلغ 100 میلیون تومان است. لازم به ذکر است در صورتی که خرد شدن استخوان پا بدون عیب درمان شود، دیه آن چهار پنجم دیه خرد شدن استخوان، یعنی 80 میلیون تومان خواهد بود. دیه ترک برداشتن استخوان پا، چهار پنجم دیه شکست استخوان پا است که باتوجه به نرخ دیه شکستن استخوان پا مبلغ 48 میلیون تومان است.

نحوه محاسبه دیه دست و پا در تصادفات رانندگی در سال 1401

دیه دست و پا باتوجه به مقدار آسیبی که به هر کدام از اعضا وارد شده است، مشخص می شود. در نهایت محاسبه دقیق دیه باتوجه به نظر پزشک قانونی و رای دادگاه متناسب با نرخ دیه در آن سال تعیین خواهد شد.

سقف پوشش و تعهدات بیمه برای پرداخت دیه تصادف رانندگی چقدر است؟

هر سال نرخ دیه توسط قوه قضاییه اعلام می شود و سقف تعهدات بیمه شخص ثالث برابر با مبلغ دیه در ماه های حرام است. در واقع سقف پوشش جانی متناسب با ظرفیت ماشین و مبلغ دیه است که در سال 1401 مقدار دیه در ماه حرام 800 میلیون تومان اعلام شده است. میزان دیه شکستگی 1402 ، در هر عضو با سایر اعضا متفاوت می باشد. مثلا، میزان دیه شکستگی استخوان در سال 1402، یک پنجم دیه آن عضو است. میزان دیه شکستگی دندان های جلو، یک بیستم دیه کامل و دندان های عقب، یک چهلم دیه کامل می باشد. همچنین، میزان مبلغ دیه شکستگی دنده، یک چهلم دیه کامل است. در برخی موارد، به آسیب شکستگی، ارش تعلق می گیرد.

مجازات ها در قانون مجازات اسلامی، به چهار گروه اصلی تقسیم می شوند که دیه یکی از این موارد می باشد. دیه، مالی است که در شرع مقدس، برای جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضا و منافع و یا جنایت عمدی، در مواردی که به هر جهتی، قصاص ندارد، تعیین و پرداخت می گردد. آسیب هایی که به اعضای بدن وارد می شوند و مشمول دریافت دیه می باشند، تنوع زیادی دارند. شکستگی استخوان، یکی از آسیب هایی است که میزان دیه آن، در قانون، مشخص شده است.

شکستگی استخوان، یکی از آسیب هایی است که اشخاص، همواره ممکن است، در اثر حوادثی، مانند تصادف و ضرب و جرح، در معرض آن قرار بگیرند و چون میزان دیه شکستگی در سال 1402 ، در تمامی اعضای بدن یکسان نمی باشد، لازم است که دیه شکستگی استخوان هر عضو، به صورت جداگانه بررسی شود.

با توجه به اهمیت این مساله، در این مقاله قصد داریم، دیه شکستگی استخوان، دندان، فک، سر، گردن، استخوان ترقوه، ستون فقرات و دنده را در سال 1402 بررسی نماییم و میزان ارش شکستن استخوان را نیز توضیح دهیم. چنانچه، پیرامون این موضوع، سوالاتی دارید، در این مقاله همراه ما باشید.

دیه شکستگی استخوان 1402

به موجب بند الف ماده 569 قانون مجازات اسلامی : ” دیه شکستن استخوان هر عضو، در سال 1402 ، یک پنجم دیه آن عضو و اگر بدون عیب، درمان شود، چهارپنجم دیه شکستن آن است.” بر اساس این ماده قانونی، برای پرداخت دیه شکستگی استخوان، دو حالت در نظر گرفته می شود:

میزان شکستگی هر استخوان در سال 1402، معادل یک پنجم دیه آن عضو می باشد. به عنوان مثال، دیه هر دست، نصف دیه کامل است. میزان دیه هر دست، با توجه به آخرین نرخ دیه، 450 میلیون تومان است. لذا، میزان دیه شکستگی استخوان دست، معادل 90 میلیون تومان می باشد.

اما بر اساس بخش انتهایی ماده، اگر شکستگی هر عضو، بدون عیب درمان شود، میزان دیه آن، از جمله  در سال 1402 ، معادل چهارم پنجم شکستگی آن است. بنابراین، در مثال دست، اگر بخواهیم دیه شکستگی بدون عیب را محاسبه کنیم. میزان دیه، معادل 72 میلیون تومان می باشد.

دیه شکستگی دندان 1402

در بخش قبل، در خصوص دیه شکستگی استخوان در سال 1402  صحبت کردیم و گفتیم میزان دیه آن، معادل یک پنجم دیه عضو شکسته شده می باشد و به عنوان مثال، بر اساس آخرین میزان نرخ دیه، فرد خاطی، باید بابت شکستگی استخوان دست، مبلغ 90 میلیون تومان پرداخت کند. حال در این بخش، قصد داریم، در خصوص دیه شکستگی دندان صحبت کنیم.

قبل از آن که میزان دیه شکستگی دندان را بررسی کنیم، لازم است، میزان دیه هر دندان را محاسبه نماییم. قانون گذار، این موضوع را در نظر گرفته که دندان های جلویی، تاثیر بیشتری در ظاهر افراد دارند، به همین جهت، میزان دیه بیشتری نیز برای آن ها در نظر گرفته است. به موجب ماده 616 قانون مجازات اسلامی، میزان دیه دندان ها به ترتیب زیر است:

“دندان های جلو که عبارتند از : پیش، چهارتایی و نیش که از هر کدام، دو عدد در بالا و دو عدد در پایین می روید و جمعا دوازده عدد است، هر کدام یک بیستم دیه کامل دارد.

دندان های عقب که در چهار سمت پایانی از بالا و پایین، در هر کدام، یک ضاحک و سه ضرس قرار دارد و جمعا شانزده عدد است، هر کدام یک چهلم دیه کامل دارد.”

بعد از بررسی دیه دندان ها، حال، به توضیح دیه شکستگی دندان می پردازیم. به موجب ماده 622 قانون مجازات اسلامی : ” شکستن آن مقدار از دندان که نمایان است با بقای ریشه، دیه همان دندان را دارد و اگر کسی، بعد از شکستن مقدار مزبور، ریشه را بکند، خواه مرتکب، کسی باشد که مقدار نمایان دندان را شکسته است یا دیگری، تعیین می شود.” 

براساس این ماده قانونی، میزان دیه شکستن دندان در سال 1402، برابر با دیه همان دندان است. به عنوان مثال، میزان دیه دندان پیش جلو، یک بیستم دیه کامل است و اگر این دندان، بر اثر حادثه ای بشکند، میزان دیه شکستگی آن، معادل 45 میلیون تومان می باشد

باید به این نکته، اشاره شود که بر اساس تبصره 1 ماده 622 قانون مجازات اسلامی: ” شکستن مقداری از قسمت نمایان دندان به همان نسبت، دیه دارد.” این، بدین معنا است که اگر بخشی از قسمت نمایان دندان، دچار شکستگی شود، به همان نسبت مقدار شکسته شده، دیه شکستگی دندان، به مجنی علیه، تعلق می گیرد.

همچنین، بر اساس تبصره 2 همین ماده، هرگاه قسمتی از دندان کنده شده، در اثر جنایت یا عارضه ای، قبلا از بین رفته باشد، به همان نسبت، از دیه دندان، کاهش می یابد. این بدان معنا است که برای محاسبه دیه دندان، آسیب های قبلی وارده به دندان، در نظر گرفته می شود.  آخرین اخبار بورس ایران را از اینجا به اطلاع دوستانتان برسانید

دیه شکستگی فک 1402

در بخش قبل، در خصوص دیه شکستگی دندان صحبت کردیم و گفتیم میزان دیه شکستگی دندان، بر حسب اینکه دندان، جزو دندان های جلو هست یا عقب، متفاوت می باشد. همچنین، اشاره کردیم، میزان دیه دندان های جلو، یک بیستم دیه کامل و دندان های عقب، یک چهلم دیه کامل می باشد. حال، در این بخش قصد داریم، دیه شکستگی فک را توضیح دهیم

فک، دارای دو بخش می باشد که میزان دیه هرکدام، بر اساس ماده 633 قانون مجازات اسلامی تعیین شده است. بر اساس این ماده قانونی، شکستگی استخوان فک پایین، مشمول حکم شکستگی استخوان و شکستگی استخوان فک بالا، مشمول حکم شکستگی استخوان های سر و صورت است. بنابراین، در خصوص ، دو حالت، ایجاد می شود:

دیه شکستگی فک بالا: اگر فک بالا، دچار شکستگی شود، میزان دیه آن، مشمول حکم شکستگی استخوان های سر و صورت می باشد. براساس ماده 709 ، به شکستگی سر و صورت، در حالتی که جراحتی را ایجاد نکند. هاشمه گفته شده که میزان دیه آن، ده صدم دیه کامل می باشد. که براساس آخرین میزان نرخ دیه، 90 میلیون تومان می باشد.

دیه شکستگی فک پایین : اگر فک پایین، دچار شکستگی شود، میزان دیه آن، بر اساس ماده 709 قانون مجازات اسلامی، برابر با میزان دیه شکستگی است. به موجب ماده 569 قانون مجازات اسلامی: ” دیه شکستن استخوان هر عضو، یک پنجم دیه آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود، چهارپنجم دیه شکستن آن است.” به دلیل آن که فک به تعداد زوج در بدن وجود دارد، میزان دیه هر فک، نصف دیه کامل است که معادل 450 میلیون تومان می باشد که میزان دیه شکستگی آن، 90 میلیون تومان است.

همچنین، باید این موضوع در نظر گرفته بشود که بر اساس حکم مقرر در ماده 630 قانون مجازات اسلامی: ” دیه فک، مستقل از دیه دندان و سایر اعضا است و اگر با فک، دندان یا غیر آن از بین برود یا آسیب ببیند، هر کدام، دیه یا ارش جداگانه دارد.” این بدان معنا است که اگر آسیب وارد شده، سبب شکسته شدن فک و دندان ها شود، دیه هرکدام به صورت مستقل، محاسبه می شود.

اما ممکن است این سوال ایجاد شود که آیا ارش شکستن استخوان فک نیز در قانون در نظر گرفته شده است؟ به موجب ماده 631 قانون مجازات اسلامی: ” اگر جنایتیشکستگی فک) موجب کندی حرکت فک شود، ارش شکستن استخوان فک به آن تعلق می گیرد و اگر مانع جویدن یا موجب نقص آن شود، ارش آن نیز افزوده می شود.” میزان ارش شکستن استخوان فک را قاضی، با توجه به نظر پزشکی قانونی، تعیین می نماید.

دیه شکستگی سر

در بخش قبل، در خصوص دیه شکستگی فک در سال 1402  صحبت کردیم و گفتیم ، شکستگی استخوان فک پایین، مشمول حکم شکستگی استخوان و شکستگی استخوان فک بالا، مشمول حکم شکستگی استخوان های سر و صورت است. حال در این بخش، قصد داریم، دیه شکستگی سر را بررسی نماییم. به موجب ماده 709 قانون مجازات اسلامی، جراحت هایی که موجب شکستگی سر شده، مانند ، به چهار عنوان تقسیم می شوند

هاشمه : جنایتی که موجب شکستگی استخوان شود، گرچه جراحتی را تولید نکند؛ دیه آن، ده صدم دیه کامل می باشد که میزان آن، معادل مبلغ 90 میلیون تومان می باشد

مُنَقَّله : جنایتی که درمان آن، جز با جابه جا کردن استخوان امکان پذیر نباشد؛ میزان دیه آن، پانزده صدم دیه کامل است که معادل 135 میلیون تومان می باشد.

مامومه : اگر شدت جراحت به میزانی باشد که به کیسه مغز برسد، میزان دیه آن، در این حالت، یک سوم دیه کامل بوده که با توجه به نرخ دیه، معادل 300 میلیون تومان است.

دامغه : اگر صدمه یا جراحت، کیسه مغز را پاره کند، در این حالت، علاوه بر دیه مامومه، مجنی علیه، مستحق دریافت ارش پاره شدن کیسه مغز نیز می باشد. در این وضعیت، فرد آسیب زننده، علاوه بر پرداخت 300 میلیون تومان، باید ارش پاره شدن کیسه مغز را نیز پرداخت کند که تشخیص میزان ارش، با متخصص پزشکی قانونی می باشد.

دیه شکستگی گردن

در بخش قبل، در خصوص دیه شکستگی استخوان سر در سال 1402  صحبت کردیم و گفتیم میزان دیه شکستگی سر، باتوجه به نوع آسیبی که وارد می شود، متفاوت بوده و به چهار نوع جراحت شکستگی استخوان سر تقسیم می شوند. حال در این بخش، قصد داریم دیه شکستگی گردن را بررسی کرده و احکام آن را توضیح دهیم

به موجب ماده 626 قانون مجازات اسلامی: “کج شدن و خمیدگی گردن، در اثر شکستگی، در صورت عدم بهبودی و باقی ماندن این حالت، موجب دیه کامل و در صورت بهبودی و زوال حالت خمیدگی و کج شدگی، موجب ارش است.” بنابراین، در خصوص شکستگی گردن، برای پرداخت دیه و یا ارش آن، بهبودی و یا عدم بهبودی شکستگی گردن، در نظر گرفته می شود

اگر شکستگی، موجب کج شدن و خمیدگی گردن شود و همچنین، این آسیب ها بهبود نیابد، میزان دیه شکستگی گردن، معادل دیه کامل بوده که بر اساس آخرین میزان نرخ دیه، 900 میلیون تومان می باشد. اما اگر کج شدن و خمیدگی گردن، بهبود پیدا کند، در این حالت، به آن، ارش شکستن استخوان تعلق می گیرد که میزان ارش شکستن استخوان را، قاضی با توجه به نظر پزشکی قانونی، تعیین خواهد کرد

همچنین به موجب ماده 627 قانون مجازات اسلامی : ” شکستگی گردن، بدون کج شدن و خمیدگی آن، موجب ارش است.” یعنی اگر گردن، دچار شکستگی بشود، اما این شکستگی، منتج به کج شدن و خمیدگی نگردد، در این حالت، دیه شکستگی به آن، تعلق نگرفته و فقط، مشمول دریافت ارش شکستن استخوان می باشد. همچنین، مطابق ماده 628 قانون مجازات اسلامی، اگر این آسیب، سبب مانع فرو بردن یا جویدن غذا و یا نقص آن و یا مانع حرکت گردن شود، در این حالت نیز ارش شکستن استخوان به فرد بزه دیده تعلق می گیرد.

دیه شکستگی استخوان ترقوه

در بخش قبل، در خصوص دیه شکستگی گردن صحبت کردیم و گفتیم که میزان دیه شکستگی گردن، در حالت عدم بهبودی، معادل دیه کامل بوده و در صورت عدم بهبودی، ارش شکستگی استخوان به آن، تعلق می گیرد. حال در این بخش، قصد داریم دیه شکستگی استخوان ترقوه را بررسی نماییم

به موجب ماده 656 قانون مجازات اسلامی: ” شکستن هریک از استخوان های ترقوه، در صورتی که بدون عیب، درمان شود، موجب چهار درصد دیه کامل و در صورتی که درمان نشود و یا با عیب درمان شود، موجب نصف دیه کامل است.” بنابراین، در خصوص دیه شکستن استخوان ترقوه نیز امکان درمان و عدم درمان آن در نظر گرفته می شود.

دیه شکستگی ستون فقرات

در بخش قبل، در خصوص دیه شکستگی استخوان ترقوه صحبت کردیم و گفتیم اگر بدون عیب درمان شود، میزان دیه آن، چقدر می باشد. حال در این بخش، قصد داریم در خصوص دیه شکستگی ستون فقرات و ارش آن صحبت کنیم.

در تبصره 1 ماده 647 قانون مجازات اسلامی، شکستگی ستون فقرات، تعریف شده است. مراد از شکستن ستون فقرات، شکستن یک یا چند مهره از مهره های ستون فقرات، به جز مهره های گردن و استخوان دنبالچه می باشد. به موجب این ماده از قانون مجازات اسلامی، دیه شکستن ستون فقرات، به ترتیب ذیل است:

شکستن ستون فقرات، در صورتی که اصلا درمان نشود (مانند ) و یا بعد از علاج، به صورت خمیده در آید، موجب دیه کامل است که میزان 1402 آن، معادل با 900 میلیون تومان می باشد.

شکستن ستون فقرات که بی عیب درمان شود، ولی موجب از بین رفتن یکی از منافع گردد؛ مانند اینکه مجنی علیه، توان راه رفتن یا نشستن نداشته باشد و یا توان جنسی یا کنترل ادرار وی از بین برود، موجب دیه کامل است. در این حالت، فرد مرتکب، باید در سال 1402، 900 میلیون تومان، بابت آسیب وارد شده، پرداخت نماید.

شکستن ستون فقرات که درمان نشود و موجب عوارضی، از قبیل موارد مندرج در بند (ب)، مانند عدم توانایی راه رفتن بشود. در این حالت، شخص مرتکب، علاوه بر پرداخت دیه کامل شکستگی ستون فقرات که معادل مبلغ 900 میلیون تومان می باشد، باید ارش هر یک از عوارض حاصله را نیز پرداخت نماید.

شکستن ستون فقرات که بدون عیب درمان شود، موجب یک دهم دیه کامل است که معادل 90 میلیون تومان می باشد.

شکستن ستون فقرات که موجب فلج و بی حس شدن پاها گردد، علاوه بر دیه 1402  ستون فقرات، موجب دو سوم دیه، برای فلج دو پا نیز است. یعنی در این حالت، علاوه بر پرداخت 900 میلیون تومان، شخص بزهکار، باید مبلغ 600 میلیون تومان، بابت فلج شدن دو پا نیز بپردازد.

دیه شکستگی دنده

در بخش قبل، در خصوص دیه شکستگی 1402  ستون فقرات صحبت کردیم و گفتیم شکستن ستون فقرات، در صورتی که اصلا درمان نشود و یا بعد از علاج، به صورت خمیده در آید، موجب دیه کامل است. حال در این بخش، قصد داریم میزان دیه شکستگی عضو دیگری، یعنی دنده را بررسی کنیم. دنده، یکی از عضو هایی است که ممکن است، بر اثر عوامل مختلف، همچون تصادف، دچار شکستگی شده و در نتیجه، به آن، دیه تعلق بگیرد.

به موجب ماده 653 قانون مجازات اسلامی، میزان دیه شکستن 1402 هریک از دنده های محیط به قلب که از آن حفاظت می کند، یک چهلم دیه کامل بوده و دیه شکستن هر یک از دنده های دیگر، یک صدم دیه کامل است. بنابراین، آسیب اگر منجر به شکستگی استخوان دنده محیط به قلب بشود، میزان دیه آن، بر اساس آخرین میزان نرخ دیه در سال 1402 ، معادل 22 میلیون 500 هزار تومان می باشد. اما، اگر دنده های دیگر، دچار شکستگی شوند، میزان دیه شکستگی آنها، معادل 9 میلیون تومان می باشد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد دیه شکستگی 1402 در کانال تلگرام حقوق کیفری عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون دیه شکستگی 1402 پاسخ دهند.

 

1- میزان دیه شکستگی استخوان 1402 چه قدر است؟

دیه 1402 شکستن استخوان هر عضو یک پنجم دیه آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود چهار پنجم دیه شکستن آن است که این موضوع در متن مقاله به صورت کامل توضیح داده شده است.

2- میزان دیه شکستگی گردن چه قدر است؟

کج شدن و خمیدگی گردن در اثر شکستگی در صورت عدم بهبودی و باقی ماندن این حالت موجب دیه کامل است که معادل 900 میلیون تومان می باشد که این موضوع در متن مقاله به صورت کامل توضیح داده شده است.

3- میزان دیه شکستگی استخوان ترقوه چه میزان می باشد؟

شکستن هریک از استخوان های ترقوه در صورتی که بدون عیب درمان شود موجب چهار درصد دیه کامل و در صورتی که درمان نشود و یا با عیب درمان شود موجب نصف دیه کامل است که این موضوع در متن مقاله به صورت کامل توضیح داده شده است.

نظرات کاربران

سلام میزان دیه شکستگی استخوان چه قدر است؟

پاسخ مشاور: سلام دیه شکستن استخوان هر عضو یک پنجم دیه آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود چهار پنجم دیه شکستن آن است