عمومی

ستاد نماز جمعه آبدان در کشور برگزیده است – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به روتاف محرف محر، حجت السلام محمود كارج عصر پنج شنبه در برنجی لسوری شوری فارغان عملی بکش آبدان आशार देश: डर ज़र जाई कारच व पानहाय चारथी साद जामाज जेज जेज जेज ुण व गुब ग ग ग शेड शेड शेड शेड शेड

امام جمعه آبدان با اشاره به پنجمین ماه از ماه سالروز، اولین نماز جمعه در کشور اقامه شد آبدان بر اساس ارزیابی های انجام شده در استان، تنها نفرات اول انتخاب و بر اساس طبقه بندی که در سطح کودکان 14 تا 16 وجود دارد، معرفی شد.

ستاد نماز جمعه عبدان در کیشور برگزیده است

این کارگر ادامه داد: اینکه مردم و مسئولان در کنار بنیاد نماز جمعه هستند باعث افتخار است.

امام جمعه آبدان مشخص کرد: نماز جمهه محل جمعیت و مکانی است که الحمدالله حضور جوانان و نوجوانان چشمگیر است.

ستاد رایس نماز جمعه آبدان نیز گفت: ناماز جمعها نامز نامز جمعها نست تنا به ستدا به نام جمعها نست به همه برود و داشتها دورتمانی است.

سید محمد علی حسینی افزود: نماز جمعه به هیک تفتر و فردان کاس که اختیاز دارد.

وی ادامه داد: رفتار امام جمعه با بچه ها. قشر نوجوان و جوان قابل ستایش است و همین عامل باعث شده است که روزانه 12 نفر از این نوجوانان و جوانان مشکلات خود را با امام جمعه در میان بگذارند.