اجتماعی

لزوم بررسی دقیق زیرسویه‌های جدید امیکرون

«هامادا آتسو»، استاد بیمارستان دانشگاه پزشکی توکیو در ژاپن گفت: اگر ظاهر میکروکامپیوترهای جدید باید به دقت بررسی شود.

بر اساس گزارش ما، به گفته این متخصص، تابستان امسال، امسال موج هفتم ویروس کرونا ژاپن را درنوردید. در حالی که BA.5 برای مدتی به زیرشاخه غالب ویروس کرونا در سراسر جهان تبدیل شده است، نسبت کلی آن به تدریج در حال کاهش است.

این متخصص گفت: همزمان با شیوع BQ.1، BQ.2 و XBB Amicron، تعداد مبتلایان به کرونا در سراسر جهان به تدریج در حال افزایش است.

این استاد بیمارستان دانشگاه پزشکی توکیو که متخصص بیماری های عفونی است، می گوید: اگرچه هنوز مشخص نیست که کدام یک از سویه های فرعی در آینده غالب خواهد شد، اما سویه های جدید همه توانایی یکسانی برای چسبیدن به سلول های انسانی و فرار از آن دارند. سیستم واکنش سیستم ایمنی نیز بهبود یافته است.

به گزارش خبرگزاری شینهوا، این کارشناس می گوید حتی اگر نخ های جدید ظاهر شوند، باید به دقت بررسی شوند. বেডি ম্র্যারি ক্র্য্র ক্র ক্যান জে জির স্য়িয়্যান কান্তে জা স্র্যাকে স্স্শে সিম্তে ব্ড্ন ক্র ক্র ক্র؟ و بررسی کنید که تا چه حد مسری و بیماری زا هستند.

پایان پیام