عمومی

مبادا سر مردم شیره بمالید!

در مجموعه ارزشمند “الحیات” که توسط استاد فرزانه محمدرضا حکیمی ارائه شده است ، به موضوع نحوه مدیریت و مدیریت جامعه اسلامی ضمن ارائه ساختار فکری و عملی اسلام در زمینه اقتصاد توجه ویژه ای شده است. “تحصیلات”.

ترجمه فارسی این کتاب در چندین جلد منتشر شده است که در واقع یک دائرclالمعارف اسلامی ، علمی ، پژوهشی است و شیوه زندگی شخصی و اجتماعی آزاد و مترقی را منعکس می کند و مردم سراسر جهان را به استقرار یک سیستم مناسب فرا می خواند.
استاد حکیمی ضمن ترجمه حدیثی از امام صادق و تأکید بر رفتار تعلیم و تعلم در شرح حال پیامبر اکرم و امامان معصوم ، گفت: «مردم را با اعمال به دین خدا دعوت کنید. مردم علاقه خود را می مالند! * “
تفسیر جالب او برای مخاطبان امروز جالب است.

* دعای مردم با اعمال من باشید نه دعای روح من (الحیات ، جلد 6 ، ترجمه احمد آرام ، برگرفته از اصول مناسب – جلد 2 ، صفحه 78)