عمومی

مصوبه شورای نگهبان،قانون یا تفسیر قانون؟

موضوعات و نظرات مربوط به مصوبه اخیر شورای نگهبان مبنی بر ابلاغ سیاست های کلی انتخابات مطابق با اصل 115 ماده 110 قانون اساسی می تواند از زوایای مختلف تفسیر و تحلیل شود ، اما سوال اصلی این است که آیا شورای نگهبان این قانون را تعریف و تعریف می کند؟ ویژگی های مردان آیا سیاسی ، مذهبی و مدیریتی و تدبیر نامزدهای ریاست جمهوری به عنوان قانون یا تفسیر قانون تلقی می شود؟

پاسخ به این س ifال مهم است اگر تصمیم شورای نگهبان را به عنوان مفاد ماده 115 در تعریف اشخاص سیاسی و مذهبی و غیره درک کنیم ، شورای نگهبان تنها حق ماده 98 مجاز به تفسیر اصول قانون اساسی است. قانون اساسي. با چنین استدلالی مبتنی بر مفاد بند 10 قسمت 5 ، سیاست های عمومی انتخابات که توسط رهبری مطابق با اصل 110 قانون اساسی اعلام شده است ، آنچه هیئت امنا تصمیم می گیرد یک موضوع سخنرانی است و باید به عنوان تشریفات رسمی برای آن دنبال شود صدور و ابلاغ چنین دستوراتی. مستند است.

شرط بند 9 اصل 110 قانون اساسی در قطعنامه شورای نگهبان نیز چنین تفسیری را تأیید می کند که شورای نگهبان بخشی از ماده 115 را مطابق با دستور رهبری مستند به بند 1 ماده 110 برای تعیین سیاست های کلی سیستم. اما آنچه این روزها در مورد ادعاهای حقوقی شورای نگهبان گفته می شود خالی از اشکال نیست.