سلامت و دانش

معلمان روی فرزندان این مرزوبوم تاثیر بسیار ماندگارتری دارند

به گزارش ماه نیوز، بنیانگذار بنیاد قلم و علم علاوه بر قدردانی از معلمان در این قانون گفت: معلم همیشه محصول خود را به جامعه می رساند.
به گفته وی، بر اساس تحقیقات علمی، مردم از حرفه معلمی خود بیشترین رضایت را دارند.

موسس بنیاد علمی و آموزشی با اشاره به تاثیر معلمان در یادگیری گفت: وی با بیان اینکه معلمان مربیان آینده هستند، خاطرنشان کرد: هر انسانی دو معلم تحت عنوان اشتغال و تربیت دارد.

قلم چی، بهترین شغل معلمی را به دنیا معرفی کرد و گفت: من همیشه به معلمان افتخار می کنم و شما خیرین و سرمایه های جامعه هستید. وی تصریح کرد: بر اساس تحقیقات انجام شده، ایران از نظر آموزش از کشورهای ترکیه، اندونزی، برزیل و مالزی بسیار فعال است.

46