تندرستی و نشاط

ناگفته‌های جنجالی عزیزی‌خادم پس از عزل از ریاست


فدراسیون حسابداری در اینجا یک سنت جالب تعریف کرد. گفت روز جمعه مرا به فدراسیون فوتبال می برد. فردی به نام آقای پس این آقا چه دستوری دارد، چطور آمده، چطور به فدراسیون آمده است؟ گفت من را می خواهد و گفت پرونده را بیاور. بیانیه را داد و مخالفت نکرد (عزیزی خادم). سپس باید مطمئن شوید که به جلسه نمی آیید.