استانی

نقش صنایع کوچک در ایجاد اشتغال مولد و پایدار بی بدیل است

به گزارش خبرگزاری ماه نیوز کازوین ؛ به مدیران محترم مشاغل کوچک ، سرمایه گذاران و تولیدکنندگان در پیامی از سوی هدایت الله جمال پور استاندار قزوین گفته می شود:

نامگذاری یک روز در تقویم جمهوری اسلامی برای حمایت از مشاغل کوچک نشان دهنده اهمیت و جایگاه این مشاغل کوچک در توسعه و پیشرفت کشور است.

وی افزود: امروزه نقش شرکتهای کوچک و متوسط ​​در اشتغال مولد و پایدار ، رفاه مولد و خودکفایی اقتصادی بی بدیل است.

استاندار قزوین در پایان این قسمت از پیام گفت: گرامی داشت 21 مرداد را به عنوان روز حمایت ملی از مشاغل کوچک و تبریک به همه جهادگران در خط مقدم جبهه اقتصادی و همچنین کارکنان و مدیران شرکت شهرک صنعتی.

امیدوارم در سالی که مقام معظم رهبری نامگذاری کرده اند ، مجهز به تولید ، پشتیبانی ، انحلال ، بتوانیم گامهای ملموس و بلندمدت را در جهت ارتقای کمی و کیفی تولید برداریم. ..

48