عمومی

نگاهی دوباره به کتاب سمفونی مردگان عباس معروفی

وقتی یک نویسنده ایرانی بیست و چند ساله می تواند چنین رمان ماندگاری بنویسد، به این معنی است که باید از جایگاه واقعی و مهم ادبیات غنی و نویسندگان قدرتمند بیشتر آگاه شود.

سمفونی مردگان با مسائل زیادی شروع می شود. زندگی سنتی پدر مهربان و لطیف است و مادر فعال و بی آزار و جوان روشنفکری که می خواهد در این محیط سنتی مدرن باشد و کتاب می خواند و پدر کتاب هایش را می سوزاند تا سرگردانی این پسر روشن بین بریده را توضیح دهد. خانواده ای سخت گیر سنتی و دختر تنها خانواده ای است که کوه غم دارد در دل و فرزند همین خانواده که توسط برادر دیگری کشته می شود و دختری ارمنی که با فرهنگی متفاوت وارد این زندگی می شود.

سمفونی مردگان جدول زمانی ندارد. زمان ها نیز به پایان رسیده است. قسمتی که پلیس عاشق سیاست است برای من شیرین است. معروفی مورد توجه همه ادبیات معروف معاصر است. چند بار از بیمار وضعیتش را پرسیدم. از همه دوستانم داکام وکتی می کندان بری شفای و هم کندا کندان این نوع افراد نسبت به جامعه بی احساس هستند.

کتاب سمفونی مردگان در سال 68 نوشته شده است. ۸۸ سال پیش به یک کتابفروشی در برلین رفتم. زندگی کن مرد

دوباره به کتاب سمفونی مردگان عباس معروفی نگاهی بیندازید