نگاه خیرین امنیت ساز ، یاری بخش احساس امنیت و توسعه جامعه است

به گزارش خبرگزاری ماه نیوز از استان چهارمحال و بختیاری ، مهندس “مردانی” به انجمن خیرین امنیت استان امین گفت: “امنیت پدیده ای جمعی است و نقش اساسی در شکل گیری فعالیت های جامعه و شکل گیری کلیه افراد و سازمانها و انجمنها دارد.” است.

وی با اشاره به مشارکت خیرین سازنده امنیت در بحث نظم و امنیت ، افزود: نقش اصلی را ایفا می کند.

معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استاندار گفت: امنیت اساس و ضرورت هرگونه فعالیت در جامعه است و برقراری ارتباط و همکاری با حافظان نظم و امنیت مردم و سازمانهای خدماتی در برقراری و حفظ امنیت و صلح در جامعه مؤثر خواهد بود.
مهندس مردانی افزود: مشارکت مردم در کاهش آسیب های اجتماعی و تقویت امنیت در جامعه ، چه در کارهای عمرانی و چه در اقدام برای رفع آسیب های اجتماعی ، می تواند صلح و امنیت را برای افراد جامعه به ارمغان آورد.

وی اظهار داشت: اگر ما از سرمایه اجتماعی خود ، افرادی که در معرض آسیب های اجتماعی و مشکلات هستند شرکت کنیم و از آن محافظت کنیم ، در مسیر توسعه و پایداری خواهیم بود.

در پایان ، معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استاندار خاطرنشان کرد: استفاده از افراد پیشرو با داشتن نقش های مناسب و موثر در جامعه می تواند به مشارکت مردم در کاهش مشکلات اجتماعی کمک کند. چقدر امنیت برای رشد افراد و پیشرفت جامعه مؤثر است.

48