اجتماعی

واکسیناسیون بیش از ۱۸ هزار نفر در پایتخت در مراکز سیار

رئیس سازمان اورژانس و مدیریت اورژانس تهران گفت: بیش از 18000 دوز واکسن از اول اکتبر تا شنبه ، پایان 8 اکتبر با همکاری مراکز سیار تحویل داده شده است.

به گزارش ماه نیوز ، علی نصیری گفت “تهران در حال احیای دور” است.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهران در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر 22 مرکز واکسیناسیون فعال است ، افزود: با راه اندازی این طرح 26 مرکز واکسیناسیون فعال شد و یک مرکز خودروی دیگر و یک مرکز ثابت فرهنگی و هنری اعلام شد. به این قابلیت اضافه شد. ” در حال حاضر 6 مرکز به دلیل بازدید کم تعطیل است.

به گفته نصیری ، مرحله دوم واکسیناسیون اجرا می شود و مراکز جدیدی در روزهای آینده به بهره برداری می رسد ، یکی از اهداف مهم مرحله جدید این است که خدمات و واکسن ها به راحتی در اختیار شهروندان قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه در مرحله اول طرح واکسیناسیون ، از تعداد مورد نظر 12000 دوز فراتر رفته ایم ، افزود: توسط واحدهای سیار شناسایی و واکسینه شد. البته واکسیناسیون گروه های آسیب پذیر ادامه خواهد داشت.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت اورژانس تهران در مورد تعداد تزریق واکسن در مراکز سیار (10 دستگاه وانت) گفت: تا پایان شنبه 17 مهرماه بیش از 18000 دوز واکسن در مراکز سیار تزریق شده است.

نصیری ادامه داد: در حال حاضر آمادگی داریم شهدا ، جانبازان ، معلولین ، سالمندان و به طور کلی کسانی را که نمی توانند خانه خود را ترک کنند ، از طریق پایگاه داده و سامانه 137 شناسایی کرده و در مراکز سیار واکسینه کنیم.

به گفته وب سایت شهر ، وی با اشاره به عدم وجود واکسن جانسون-اندگنسون گفت: “طبق برنامه اولیه و با توجه به اینکه این واکسن تک دوز برای افراد ضعیف تر مفیدتر بود ، این اتفاق نیفتاد و در نهایت با واکسن synopharm تزریق می شود. “” نیمی از این افراد دارای هویت هستند و برای تزریق دوز دوم به راحتی قابل دسترسی هستند و کسانی که هویت ندارند ، طبق Hangouts ، Networks و Group ، سعی می کنیم دوز دوم را هماهنگ و تزریق کنیم به

انتهای پیام