سلامت و دانش

ویدئو / روایتی از نیم قرن عشق و طبابت

ویدیو / سنتی از نیم قرن عشق و تبابت

اول شهریور در كلمانی به نام روز بوزرداشت ابوعلی سينا ​​و روز مستخدير سده شده است; روزی که طی دو سال و نیم گذشته و با توجه به جهانی شدن، ویروس کرونا رنگ و بوی دیگری به خود گرفت. این در حالی است که حوزه سلامت به جز ویروس کرونا با بیماری های جدی دیگری از جمله سرطان مواجه است. در این ویدئو گوشه هایی از گفتگوی ما با پروفسور محمد اسماعیل اکبری – پدر جامعه پزشکی ایران و رئیس مرکز تحقیقات سرطان را مشاهده می کنید.

خبرنگار: प्रिसा सीडियान / تحبلبردار و عديفغر: اميرحسين شهسوري