عمومی

پیش‌نویس قانون تشکل‌های اجتماعی؛ طرحی برای مقابله با تشکل‌ها و صیانت از آنها

ایراداتی که به محتوای پژوهش، متناقض و مغایر با این متن وجود دارد، نشان می دهد که این پیش نویس در اصل برای پرداختن به تشکیلات اجتماعی و فعالیت های داوطلبانه تهیه شده است. تشدید نگاه امنیتی و منفی، سخت‌گیری و گام‌به‌گام شدن روند، تشکیل و فعالیت گروه‌های مردمی و پیش‌بینی مراحل پیچیده اداری برای اقدام مدنی، روح حاکمیت کلی بر این متن است. .
در واقع این پیش نویس با هدف رسیدگی به فعالیت های بیماران و حفظ طرح ویرایش شده است.

این نگاه منفی و واپس‌گرایانه به فعالیت‌های داوطلبانه و فعالیت‌های سازمان‌های مردم‌دولتی است، در حالی که در متن این پیش‌نویس متبلور شده است که فرهنگ، تاریخ و آموزه‌های اخلاقی از توصیه‌های مفیدی تشکیل شده است که افراد را به انجام کارهای داوطلبانه تشویق می‌کند.

ک ک ا ی ی ز ز ز ز ی ی ی ی ی ی ی ی در مطالعه ای که در کشورهای اروپایی برای تخمین ارزش پولی ساعات اختصاص داده شده به فعالیت های داوطلبانه و با در نظر گرفتن ارزش دلار آمریکا در سال 2013 برای 40 ساعت کار در هفته و 52 هفته در سال انجام شد، ارزش اقتصادی تخمینی فعالیت های داوطلبانه انجام شد. در منطقه OECD، معادل 1 تریلیون دلار آمریکا (حدود دو درصد از تولید ناخالص داخلی این کشورها). ارزش اقتصادی فعالیت های داوطلبانه در آلمان بیش از 117 میلیارد دلار، در انگلستان 60 میلیارد دلار، در استرالیا 49 میلیارد دلار، در کانادا 36 میلیارد دلار و در ژاپن 33 میلیارد دلار برآورد شده است.

خلاصه ضمن تسهیل و گسترش فعالیت های داوطلبانه و آنچه امروزه در گفتمان عمومی جامعه از آن به عنوان رفاه عمومی یاد می شود، هم برای توسعه اقتصادی – اجتماعی و بهبود رفاه جامعه و هم برای بهبود سلامت، مهارت و رفاه فرد داوطلبان مفید هستند، متأسفانه متن پیش نویس با عنوان قانون توسعه جامعه منتشر شده است و دقیقاً در جهت رسیدگی به فعالیت های داوطلبان است.