عمومی

چه کسانی به تحریف قرآن باور داشتند؟

با این توصیف، برخی از محققین سنت شیعه شناسی غربی بر این نکته تأکید دارند که این اعتقاد بخشی از معنویت قدیم است. برخی از این محققین ارجمند در نوشته های اخیر خود بر این نکته تاکید کرده اند که اعتقاد به درون گرایی در قرآن و دفاع از تفسیر قرآن در برابر تفسیر قرآن از رونویسی بودن آن ناشی شده است. در مصحف عثمانی و نامهای قوم پیامبر و به امیر المومنن (ع) از قرآن از دلون شده بود و به درستی و خطای قران تحریف شده است نوقد به شیعیان به اندیشه تفصیر باطن قرآن روی بیرند تا با. «معرفت رجال» را کرون دین را که همانا مرافت رجال است بشناسند. این گفتار با شواهد تاریخی سازگار نیست. پسینه عقدی به باطن کرمی برای قرآن که از عقید به تحریف قرآن نزد شیا است. فقط نگاهی به کتب ملت و جهان گفته خواهد شد.

در اینجا سخنان ابوبکر باقلانی در پیروزی را نقل می کنم که به درستی تأکید می کند که شیعیان پیشرفته نیستند، در مقابل تعداد محدودی از معاصران باقلانی که مطلقاً به جعل قرآن یقین نداشتند. عبارت عبارت است از:

فن قالوا: قد نقلت الشّیعة، وببعضُهم تثبُتُ حجَّة ُ عن مشلهم عن علی علیه السلام عنه انک علی القومِ وخالفَهم وعرفهم أن القرآن مغیر محرّف، اجداد شیعیان در همان نامه هستند که او در داخل گروه است و می گویند که او در گروه است و می گویند. آنچه را که با او توافق کردند و اوست که آنها را می شناسد و اوست که بهترین روز را می داند…

گواهی بسیار مهم است. اگر در آن زمان و هنوز کتب حدیثی و اعتقادی شیعه در کتابخانه های بغداد وجود داشت، این احادیث مربوط به تعدیل قرآن در اصول و مؤلفان پیشرفته شیعه قابل پیروی نبود.

6565