عمومیمعرفی کسب و کار

کاربرد قالب لارج پنل

جایگزیــن بســیار مناســبی بــرای سیســتم هــای قالــب بنــدی مــدولار مــی باشــد . در ایــن روش بــه جــای اســتفاده از پنــل هــای قالــب مــدولار و اتصـال آن بـه کمـک ملزوماتـی ماننـد پیـن و گـوه و کلمپـس ، قالـب بـه صـورت یـک تکــه طراحــی مــی شــود . کمتــر شــدن درزهــای اجرایــی ، افزایــش مقاومـت ، حمـل و نقـل آسـان و عـدم نیـاز بـه مونتـاژ و دمونتـاژ اضافـی از مهـم تریـن کاربردهـای ایـن سیسـتم مـی باشـد . شرکت قالب بتن سپنتا در زمینه تولید و ساخت انواع قالب های خاص و مدولار بتن فعالیت می نماید.

قالب لارج پنل - آرتا بنیان صنعت | قالب بتن | تجهیزات قالب فلزی بتن

مشخصات محصول

 • امکان اتصال به قالب های مدولار

بـه دلیـل تسـمه ای بـودن پنـل هـا ، امـکان افـزودن قالـب مـدولار بـه آنها وجـود دارد .

 • استفاده در پروژه های کوچک و بزرگ

بــه دلیــل قیمــت نزدیــک بــه مــدولار و کاهــش هزینــه نهایــی بــرای انــواع پــروژه هـای کوچـک و بـزرگ مناسـب مـی باشـد.

 • افزایش سرعت اجرای پروژه
 • کاهش زمان مونتاژ
 • عدم نیاز به دمونتاژ در هر مرحله بتن ریزی
 • امکان اجرا به صورت دو طرفه و یک طرفه
 • کاهش درزهای اجرایی بتن
 • ایجاد سطح بتن اکسپوز
 • قیمت تمام شـده مقرون به صرفه
 • امکان اتصال به قالب مدوالر تسمه ای
 • افزایش تحمل فشار بتن

روش اجرا

قالـب هـای لارج  پنـل تسـمه ای ، توسـط پیـن و گــوه یــا کلمپــس ( بســت قورباغــه ای ) بــه یکدیگــر متصــل مــی شــوند .معمــولا قالــب لارج پنــل تســمه ای جهــت افــزودن قالــب هــای بــا ســایز کوچکتــر و در نقــش فیلــر مــورد اســتفاده مــی باشــد . قالــب هــا در ســایز هایــی تولیــد مــی شــوند کــه امـکان حمـل آسـان بـه محـل پـروژه هـا را بـدون ترافیکـی شـدن محمولـه فراهـم مـی نماینـد .

بـه دلیـل ابعـاد بـزرگ قالـب هـای لارج پنـل و کـم شـدن درزهـای اجرایـی ، بتـن نهایـی کامـا اکسـپوز مـی باشـد .قالـب هـای لارج پنـل را مـی تـوان بـا اتصـاالت قالـب مـدولار یـا بلـت 22 و مهـره 3 گـوش از دو طـرف بـه هـم متصـل نمـود .

توضیحات

سیستم قالب لارج پنل شبیه سیستم تونل فرم سیستم قالب لارج پنل در قالب لارج پنل تمامی دیوارهای داخلی و خارجی بطور همزمان در یک مرحله بتن ریزی شده و کل سازه حالت یکپارچه ای دارد و باعث می شود ساختمان تحمل تنش های بیشتری را در مقابل بارهای جانبی داشته و بعنوان یکی از سیستم های ساختمانی مطلوب محسوب می گردد. پس از اجرای دیوارهای یک طبقه، پیمانکار اجرای سقف را بنا به صلاح خود از روش های مدولار ، سقف سبک و … انجام می دهد.در این سیستم قالب ها برای هر یک از دیوارهای ساختمانی به صورت یکپارچه ساخته می شوند.

سیستم قالب بندی دیوارها :

مرحله اول : پس از اجرای مرحله فونداسیون و آرماتوربندی ،قالب ها مطابق پلان مربوطه در جای خود نصب میشود. یادآوری می شود قالب ها به صورت یکپارچه ساخته شده و متعلقات آن که شامل براکت تنظیم کننده قالب ، سکوی بتن ریزی ، شوتینگ ، میان بلت و… می باشند نصب می شود.

مرحله دوم : پس از اجرای مرحله اول، قالب ها باز شده و اجرای سقف با توجه به یکی از روش های فوق انجام می گیرد.

مرحله سوم : در این مرحله پس از آرماتور بندی، قالب ها توسط تاور (جرثقیل) به طبقه دوم منتقل شده و سقف اجرا شده قبلی به عنوان نشیمنگاه براکت نگهدارنده قالب می باشد و براکت دیوار خارجی در قسمت سوراخ های بوجود آمده از محل بلت های مرحله قبل مونتاژ شده و حکم نشیمنگاه براکت نگهدارنده قالب می باشند این سیکل تا اجرای آخرین طبقه تکرار می شود.

یکپارچگی و بزرگ بودن سطح قالب برای اجرای دیوار بتنی اکسپوز یکی از مزیت های منحصر به فرد قالب لارج پنل است و از آنجاییکه در این سیستم متعلقات قالب بندی نسبت به قالب مدولار، فوق العاده کم بوده و نیاز به پشت بند خاصی هم ندارد بنابراین باز و بسته نمودن پنل ها در کمترین زمان انجام یافته و همچنین جابجایی قالب ، بواسطه قلاب حملی که روی قالب تعبیه شده است، سریع و به راحتی امکان پذیر است.

با اینکه قیمت سیستم قالب بندی لارج پنل در مقایسه با قالب بتن مدولار، بالاتر است اما با توجه به سرعت بالای اجرا ،کیفیت فوق العاده سطح بتن و همچنین حذف اکثر مبان بلت ها و سایر متعلقات، استفاده از این سیستم در نهایت بهای تمام شده را بطور چشمگیری کاهش می دهد.

در سیستم قالب بندی لارج پنل ، امکان تعبیه بازشوها و نصب چهار چوب در و پنجره مطابق پلان وجود دارد و جهت سهولت در امر بتن ریزی  شوتینگ مخصوص بتن روی قالب نصب می گردد. شاقول کردن قالب ها نیز بوسیله براکت نگهدارنده مخصوص قالب لارج پنل انجام می گردد.

در طراحی قالب لارج پنل مدولاری سعی شده است ضمن حفظ کیفیت و استحکام پنل ها تا حد امکان وزن پنل ها را کم کرده و از نظر  اقتصادی توجیه پذیر نماید.وزن حدودی قالب لارج پنل مدولاری ۵۵ کیلوگرم می باشد.

سفارش طراحی و ساخت قالب لارج پنل

برای سفارش طراحی و ساخت قالب لارج پنل، می‌توانید به با تنهاپولاد در ارتباط باشید. پس از ثبت سفارش طراحی قالب لارج پنل مهندسان بخش طراحی صنعتی، قالب مورد نظر شما را طراحی کرده و برای ساخت در بخش تولید آماده خواهند کرد. این شرکت‌ با توجه به نیاز شما، قالب‌های موردنظر را طراحی و ساخته و به شما تحویل می‌دهند.

مزایای لارج پنل قالب حجیم

 • افزایش قابل‌توجه سرعت اجرا
 • بالابودن کیفیت دیوارهای ساخته شده با قالب‌های لارج پنل
 • کاهش قابل‌ملاحظه هزینه‌های ساخت‌وساز
 • افزایش ایمنی کار
 • یکپارچه بودن و کم شدن تعداد درز قالب ها
 • امکان نصب چهارچوب درب و پنجره ها قبل از بتن ریزی
 • ایجاد کلیه بازشوهای پلان در قالب
 • کم شدن تعداد بلت های مصرفی و حذف میان بلت مصرفی در بتن
 • حذف پشت بندهای اضافی به طور کامل
 • امکان اتصال در قالب ها بدون پله و درز
 • بالا بودن سرعت مونتاژ و دمونتاژ
 • کاهش قابل‌توجه ضایعات بتن
 • اتصال قالب‌های بدون درز و پله
 • امکان نصب چهارچوب درب و پنجره‌ها قبل از بتن‌ریزی
 • امکان قراردادن بازشوهای پلان در قالب
 • حذف پشت‌بندهای اضافی

نکات مهم در استفاده از قالب لارج پنل

1- قبل از استفاده از قالب‌های لارج پنل، باید از سالم‌بودن آنها، به طور دقیق، اطمینان حاصل کرد.

2- قالب‌ها باید به‌درستی نصب شوند تا از نشت بتن جلوگیری شود.

3- باید از بتن باکیفیت مناسب برای بتن‌ریزی استفاده کرد.

4- باید از بتن‌ریزی در شرایط نامناسب آب‌وهوایی مانند بارندگی و یخ‌بندان خودداری کرد.

راهنمای خرید قالب لارج پنل

 • انتخاب شرکت معتبر

برای خرید قالب لارج پنل، باید به یک شرکت معتبر و باسابقه مراجعه کنید.

 • کیفیت قالب

کیفیت قالب‌ها باید مطابق با استانداردهای بین‌المللی باشد.

 • قیمت قالب لارج پنل

قیمت قالب‌ها به عوامل مختلفی مانند ابعاد، جنس و کیفیت آنها بستگی دارد.

 • خدمات پس از فروش

شرکت ارائه‌دهنده قالب باید خدمات پس از فروش مانند گارانتی و تعمیرات را ارائه دهد.

قیمت قالب بتن لارج پنل

قیمت این قالب‌ها نیز همانند همه قالب‌های بتنی، تحت‌تأثیر نوسانات بازار فلزات است و نمی‌توان قیمت دقیقی برای آن مشخص کرد. به هر میزان قالب لارج پنل،  ابعاد بزرگ‌تری داشته باشد، به دلیل افزایش وزن و همچنین سختی تولید در شرکت‌های تولیدکننده قالب، قیمت آن افزایش می‌یابد.

همچنین قالب‌های لارج پنل در مقایسه با قالب‌های مدولار، قیمت بالاتری دارند، اما به دلیل کیفیت بالا، کاهش زمان اجرای پروژه و حذف اتصالات قالب‌بندی، به‌صرفه است و در نهایت باعث کاهش هزینه‌ها و ایجاد سود در پروژه خواهد شد. قیمت قالب بتن لارج پنل به عوامل مختلفی مانند ابعاد، جنس و کیفیت آنها بستگی دارد.

خرید قالب لارج پنل در تنهاپولاد

قالب های لارج پنل یکی از رایج ترین روش های ساخت سازه است که در آن تمامی دیوارهای داخلی و خارجی به طور همزمان و تنها در یک مرحله قالب ریزی می شوند. ساخت سازه به این روش باعث می شود که یکپارچگی و هماهنگی سازه افزایش پیدا کرده و سازه بتواند تنش ها و فشارهای وارده بیشتری را تحمل کند.