عمومی

«کشاورزی حفاظتی» ضرورت زراعت گلستان/حفظ خاک و پایداری در تولید – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

‌خبرگزاری آنلاین، گروه استانها-مریم شریفی: குற்றுக்கு க்குட்டு பியுக்க்குக்குட்டு பியுக்க்குக்குக்க حفاظت خاک، آب و گیاهان از انواع تخریب و آلودگی هستند.

تخریب ساختار خاک و کاهش نفوذ آب، کاهش ظرفیت نگهداری رطوبت، متراکم شدن خاک و کاهش نفوذ ریشه و توانایی خاک در حفظ عناصر غذایی و تغذیه گیاه تنها بخشی از پیامدهای مدیریت نامناسب است.

یکی از کشاورزان روستای منطقه 4 شهرستان کردستان در این خصوص به خبرنگار گفت: در مدت 6 سال با اصول “حفاظت از کشاورزی” محصولات خود را در مزرعه کشت می کنم.

حسین علی مهره داران اضافه شد: در این مدت عادت زنانه من از نتایج گندم، کلزا، پنبه و ذرت کاملا راضی هستم.

کاهش 70 درصدی هزینه های زراعی

وی ادامه داد: در روش کشاورزی حفاظتی عملکرد محصول در سال اول که تجربه کافی نداشتم اندکی کاهش یافت اما در همان سال هزینه کشت به شدت کاهش یافت به طوری که تا 70 درصد در هزینه صرفه جویی شد شادی داشته است

کشاورز گلستانی کرد: در سال سوم و چهارم موفق شدم عملکرد محصولات کشاورزی را در روش کشت حفاظتی به سطحی بالاتر از روش سنتی برسانم.

مهره داران گفت: هر ساله مقداری زمین کشاورزی را به صورت سنتی به صورت شاهد کشت می کنم تا بتوانم عملکرد را به دو صورت حفاظتی و سنتی مقایسه کنم.

«حفاظت کشاورزی» الزامات باغ کشاورزی/حفاظت خاک و پایداری در تولید

افزایش عملکرد 1.2 تن گندم و 1.5 تن سویا در هکتار

وی ادامه داد: امسال عملکرد گندم در هکتار 1200 کیلوگرم و عملکرد سویا 1.5 تن در هکتار افزایش یافت.

کشاورز گلستانی کرد: عملکرد دانه سویا در اراضی منطقه بین یک تا سه تن است و با وجود خشکسالی اخیر، سال گذشته موفق به برداشت سه تن و 900 کیلوگرم سویا در هکتار و امسال مزارع شدم. در بهترین وضعیت هستند

مهره داران وی با بیان اینکه در روش حفاظتی میزان مصرف آب و سموم کشاورزی 50 درصد کاهش می یابد، گفت: در کشاورزی به ویژه در کشت تابستانه زمان برای کشاورزان بسیار مهم است و در کشت حفاظتی می توان بلافاصله پس از برداشت محصول در کوتاه ترین زمان بدون نیاز شخم و دیسک با کارگر سلام محصول بعدی را مستقیماً برداشت کنید.

وی گفت: کسک‌های شکست، دیسک و نیاز به پرش کنید و اسم दर क्ष्टिक अग्य है

کشاورزان گلستانی تصریح کردند: میزان کربن موجود در زمین کشاورزی یک عدد بود، اما اکنون پس از گذشت چندین سال از کشت حفاظتی، میزان کربن موجود در خاک به دو عدد رسیده است و این موضوع توسط کارشناسان آزمایش خاک مشخص شد.

پایداری

یک محقق آب و خاک نیز به خبرنگار گفت: روش های کشاورزی حفاظتی می تواند منجر به افزایش راندمان در مواد اولیه، افزایش درآمد مزرعه، بهبود شرایط برای تولید پایدار محصول و بهبود خاک، تنوع زیستی و منابع زیرساختی طبیعی شود.

«حفاظت کشاورزی» الزامات باغ کشاورزی/حفاظت خاک و پایداری در تولید

محمداسماعیل اسدی افزود: کشاورزی حفاظتی بر اساس افزایش فرآیندهای زیستی طبیعی در سطح بیرونی و زیرزمینی کار می کند. در آن روش اعمال خاک مکانیکی به حداقل می رسد و استفاده از نهادهایی مانند کودهای شیمیایی به حداقل می رسد تا آسیبی به فرآیند بیولوژیکی وارد نشود.

گفت: حفاظت کشاورزی بر اساس فعال سازی بیولوژیکی، اصلاح فیزیکی و بهبود خصوصیات شیمیایی حفاظت व बेश है ख؟ بعهده گرفتن خاک را رها کنید سرانجام بخشی یا تمام سیستم مکانیکی را به سیستم بیولوژیکی تغییر دهید.

اسدی توضیح کرد: شیوه سنتی سنتی آلاده سازی کاک ب تیکه بر گوآهنهای بھرتان دار و دیسک های سنگین نه تنها باعث فرسایش خاک و تخریب ساختار طبیعی می شوند من باعث کاهش شود موضوع خاک ارگانیک، خاک مرطوب تبخیر و از خاک مرطوب دوس فردنا، از بین فردنا Res জান্তানানান কোক্য়্যান্যান্যান্যান কাকায়্য়ায়াযায়িয়ি ، কাক্য়্য়িয়ি

هر چند زیاد شدت و عمق عملیات خاک ورزی شخم व दिसक अधिकाँतर बहे है में ुब माइत अरजी कहाम है है बेन मी‌ मी‌रुद अबु खक करड करड करड: वरविष व खाक करड: वरषर वाब वाक काक करड़ी वाके वा के के साथ है के के लिए लिए लिए लिए लिए लिए लिए लिए लिए लिए लिए लिए.

گفت: همه چیز شدت व व्युव्य वर्ण भावर्जी भे विष्य वारण دار و در نتیجه مواد آلی بیشتر در معرض اکسیژن هوا قرار می گیرند و بیشتر و سریعتر تجزیه می شوند. پس زیر و رو کار را نکرد хак я начери بخ هوم زدن هاک برای مواد حفاظتی خاک ارگانیک برای کشاورزی ضروری است.

ماده آلی 16.61 درصد خاک کمتر از 1 درصد است

اسدی بیان کرد: با بررسی وضعیت مواد آلی خاک در کیشور نیشان از کورهانی بود، وضعیت خاک دچار بحران شده و مشخص شد که 16.61 درصد خاک کیشور دارای زیر 1 درصد مواد آلی است.

«حفاظت کشاورزی» الزامات باغ کشاورزی/حفاظت خاک و پایداری در تولید

حفاظت کشاورزی در 270 هزار هکتار از اراضی گلستان

1 تولد अग्य आज अग्याट बुधे व ज ज खाक वर्जी अजज

محمدرضا عباسی گفت: صیانت از کشاورزی منجر به صرفه جویی 40 درصدی در مصرف سوخت می شود به طوری که آبیاری مزارع در کشت تابستانه و بهاره حداقل دو برابر کاهش می یابد.

وی ادامه داد: حفظ حداقل 30 درصد باقیمانده گیاه برای خاک عایق می شود و تبخیر رطوبت خاک را 20 درصد کاهش می دهد.

अभाषा बेशुड परदुदाटा जीडा जहाद कैरविष कै देखाना डाद डाद: هنگامی که آبیاری دو بار در مزرعه کاهش می یابد ، علاوه بر صرفه جویی در مصرف آب ، همچنین باعث صرفه جویی در سوخت و انرژی می شود.

अबबसी، अक्ष्टिक शक्ष्ट कर्म’हाय खाका مزایای کشاورزی دانش حفاظتی و افزوده شد: سلمی ناشی از این کرم است شخم خاک بیولوژیکی حفر می شود حفره दर खाक कुद्धान باعث افزایش نفوذپذیری خاک و تقویت دانه های خاک می شود.

وی ادامه داد: استان گلستان دارای 630 هزار هکتار زمین کشاورزی است و در سطح 270 هزار هکتار کشاورزی به صورت حفاظتی انجام می شود.

معاونت بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی گلستان بیان کرد: افزایش سطح کشاورزی کشاورزی در استان نیازمند فرهنگ‌سازی است و علاوه بر آن نیاز به نیاز کشاورزان را فراهم می‌کند.

عباسی ادامه داد: در سالهای اخترین کشت بی خاکـورزی یا تصریم از خارج از کشور مهندسی معکوس و در داخل کشور ساخته شده است و کشاورزان می توانند آن را خریداری و استفاده کنند.

وی افزود: برای خرید تجهیزات کشاورزی مستقیم چهار درصد بازپرداخت پنج ساله در اختیار کشاورزان است و همچنین برای خرید تجهیزات به کشاورزان پیشرو و کشاورزان حرفه ای کمک رایگان می شود.

به گزارش خبرنگار آنلاین، با توجه به خشکسالی های اخیر و کاهش شدید آب های زیرزمینی، امروزه حفاظت از کشاورزی نه یک انتخاب هوشمندانه بلکه یک ضرورت است. اجتناب ناپذیر است و ب راحکارهای که می توان گفت.