استانی

گلزار شهدای کرمان و ازدحام زائرین حاج قاسم/ مردم در صفوف منظم مزار شهیدسلیمانی را زیارت می کنند

به روگر اینگاین کبرانلاین; گلزار شهدای کرمان در شاهدة کاسم سولیمانی و در آمین جردر این شهدای کرمان با آزدام اہ۔۔۔
زائران حاج قاسم خود را از دورترین نقاط جهان آورده اند تا این شب را در کنار مزار رهبر شهید و یارانش سپری کنند.
علیرغم اینکه ستاد برای جلوگیری از ازدحام اقداماتی را انجام داده است، تعداد زیادی از مردم در گلزار شهدای کرمان حضور پیدا کردند.
بآیین حال در آن شبِ سرد در شب به انتزیر می‌نشینند تا بر این کامیند بر سر حجی قاسم بر مزار بر هج قاسمِ برشند به انیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،

گلزار شهدای کرمان و ازدام زائرینت را حاج قاسم

گلزار شهدای کرمان و ازدام زائرینت را حاج قاسم

گلزار شهدای کرمان و ازدام زائرینت را حاج قاسم

گلزار شهدای کرمان و ازدام زائرینت را حاج قاسم

گلزار شهدای کرمان و ازدام زائرینت را حاج قاسم 23