عمومی

۳۱۰ هزار نفر در استان ایلام تحت پوشش بیمه سلامت هستند – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

نورالدین رحیمی در گفتگو با خبرنگار گفت: اشخاص حقیقی کسانی که بیمه نیستند به صورت رایگان بیمه می شوند و اکنون 310 هزار نفر تحت پوشش بیمه سلامت هستند اشخاص حقیقی افراد فاقد بیمه نیز می توانند به صورت رایگان تحت پوشش بیمه درمانی قرار گیرند.

افزود: سه دهک اول را بدون عند رکهای باید در موسسات یا ادارات بیمه سلامت داشته باشند، با کد ملی به صورت رایگان بیمه می شوند و می توانند از خدمات بستری و سرپایی استفاده کنند.

وی ادامه داد: خدمات درمان ناباروری نیز به طور کامل تحت پوشش بیمه ای تمامی زوج های نابارور سامانه است ثبت آنها می توانند 3 بار در سال از خدمات ناباروری استفاده کنند.

مادیرکال বিম্ম্তা শ্লাম্তা عیلام عنوان: این اشخاص حقیقی در گذشته تا سقف 150 میلیون تومان می توانستند از خدمات ناباروری استفاده کنند اما اکنون سقف آن برداشته شده است. در صورتی که مراجعه به مراکز دولتی 90 درصد هزینه درمان ناباروری توسط بیمه پرداخت می شود.

او گفت: در صورتی که به مراکز خصوصی و خیریه مراجعه کنید، تعرفه این دو بند نیز توسط بیمه پرداخت می شود.

رحیمی گفت: تمامی مادران باردار تحت پوشش بیمه رایگان هستند، فرزندان آنها نیز تا 5 سال تحت پوشش بیمه رایگان هستند و می توانند از خدمات بهداشتی و درمانی مرکز بهداشت استفاده کنند.