لیست قیمت تجهیزات ایمنی

  • اجتماعی

    قوانین ایمنی و بهداشت کار برای کارگران

    فصل چهارم قانون کار جمهوری اسلامی ایران (حفاظت فنی و بهداشت کارحفاظت فنی وبهداشت کار) مبحث‌ اول‌ ـ کلیات‌  ماده‌ 85ـ  برای‌ صیانت‌ نیروی‌ انسانی‌ و منابع‌ مادی‌ کشور رعایت‌ دستورالعملهایی‌ که‌ از طریق‌ شورایعالی‌ حفاظت‌ فنی‌ (جهت‌ تأمین‌  حفاظت‌ فنی‌) و وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌   (جهت‌ جلوگیری‌ از بیماریهای‌ حرفه‌ای‌ و تأمین‌ بهداشت‌ کار و کارگر و محیط‌ کار) تدوین‌ می‌شود، برای‌ کلیه‌ کارگاهها، کارفرمایان‌، کارگران‌ و کارآموزان‌ الزامی‌ است‌. برای کسب اطلاعاتی درباره تجهیزات ایمنی و لباس آتش نشانی لطفا کلیک کنید.  تبصره‌ـ  کارگاههای‌ خانوادگی‌ نیز مشمول‌ مقررات‌ این‌ فصل‌ بوده‌ و مکلف‌ به‌ رعایت‌ اصول‌ فنی‌ و بهداشت‌ کار می‌باشند.  ماده‌ 86ـ  شورایعالی‌ حفاظت‌ فنی‌ مسؤول‌ تهیه‌ موازین‌ و آئین‌نامه‌های‌ حفاظت‌ فنی‌  می‌باشد و از اعضا ذیل‌ تشکیل‌ می‌گردد:  1ـ وزیر کار و امور اجتماعی‌ یا معاون‌ او که‌ رئیس‌ شورا خواهد بود  2ـ معاون‌ وزارت‌ صنایع‌  3ـ معاون‌ وزارت‌ صنایع‌ سنگین‌  4ـ معاون‌ وزارت‌ کشاورزی‌  5ـ معاون‌ وزارت‌ نفت‌  6ـ معاون‌ وزارت‌ معادن‌ و فلزات‌  7ـ معاون‌ وزارت‌ جهاد سازندگی‌  8ـ رئیس‌ سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌  9ـ دو نفر از استادان‌ با تجربه‌ دانشگاه‌ در رشته‌های‌ فنی‌  10ـ دو نفر از مدیران‌ صنایع‌  11ـ دو نفر از نمایندگان‌ کارگران‌  12ـ مدیر کل‌ بازرسی‌ کار وزارت‌ کار و امور اجتماعی‌ که‌ دبیر …