یک متر کاشی چند عدد است

  • عمومی

    برای اندازه گیری طول کاشی از چه واحدی استفاده کنیم

    برای سرامیک کردن کف باید قبل از هر چیز میزان سرامیک مورد استفاده را محاسبه کرد. برای تعیین مساحت سرامیک مورد نیاز و هزینه نصب با همراه باشید.  از موارد مهمی که باید در هنگام نصب کاشی و سرامیک به آن دقت کنید هزینه های انجام کار است . برای نصب سرامیک باید هزینه کاشی و سرامیک به همراه نصب، هزینه مصالح مصرفی، هزینه قرنیز به همراه نصب، هزینه چسب و کرایه حمل را در نظر گرفت. برای اجرای سرامیک ابتدا مساحت قسمت هایی که قصد دارید سرامیک کنید را اندازه گیری کنید. برای محاسبه مساحت کف محل مورد نظر ابتدا ابعاد محیط را به طور دقیق اندازه گیری می کنیم و سپس مطابق شکل زیر تقسیم بندی های لازم برای برای محاسبه آسان مساحت انجام می دهیم پس از آن مساحت هر قسمت را محاسبه و تمامی مقادیر را با هم جمع می کنیم.  این کار را به شکل زیر انجام دهید تا رقم نهایی به دست آید. اندازه گیری و محاسبه مساحت سرامیک به صورت زیر انجام می شود. حال مساحت به دست آمده را در قیمت سرامیک مورد نظر به همراه مصالح و هزینه نصب ضرب نمایید و عدد مورد نظر را یادداشت نمایید. برای اندازه گیری میزان …