با این بیماری هزارچهره بیشتر آشنا شوید


بیماران ام اس از درد آشکار و غیرقابل توجیهی ، ترس از مراجعه به مردم و کمبود برخی مارک های دارویی ، هزینه درمان تشخیصی و مشکلات روانی ناشی از بیماری رنج می برند ، اما همچنین مشکلات دیگری نیز دارند که در ابتدا ممکن است سطحی باشد. ممکن است چندان جلب توجه نکند ، اما بدون داشتن نقشه راه و برنامه ریزی و فرهنگ سازی می تواند تأثیر زیادی بر بیمار بگذارد ، وی را تحت الشعاع خود قرار دهد و حتی مراحل حمایتی و درمانی را تحت الشعاع خود قرار دهد ، بنابراین بیماری مبهم نیست بیماری نیست ، اگر همه دست به دست هم دهیم و به راه حل هایی برای حل مشکلات بیماری بیندیشیم.