استانی

اجرای ویژه دستورالعمل های طرح نوروزی در خوزستان

وی با اشاره به تقسیم بندی فعالیت ها به دو مقطع قبل و حین سفرهای نوروزی، افزود: علاوه بر انجام کارهای روزمره، طرح نوروزی به صورت ویژه مورد پیگیری قرار گیرد و نسبت به اجرای دستورالعمل ها و بخشنامه های مربوط به این طرح اقدام شود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خوزستان با بیان اینکه محوریت تمامی اقدامات نشاط مردمی و ارتقاء ایمنی برای کاربران جاده ای خواهد بود، گفت: اجرای طرح های ضربتی در بخش راهداری درحال انجام است و در بخش حمل و نقل مسافر نیز از ظرفیت انجمن های صنفی و شرکت های مسافربری در فضاسازی پایانه های مسافربری استفاده می شود.

جولانژاد تأکید کرد: مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی استان نیز باید آمادگی لازم را برای پذیرش مسافران نوروزی را داشته باشند.

وی تصریح کرد: نگاه وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به طرح نوروزی قابل ملاحظه است و اقدامات ما نیز در همین راستا باید برنامه ریزی شوند.

46