استانی

پیشرفت بسیار سریع ایران در ریشه کنی فلج اطفال با استفاده از واکسن‌های موسسه رازی

به روگر خبرانلاین از البرز; دکتر حمید جعفری در بازدید از موسسه واکسن و سرم سازی رازی این موسسه را نماد منطقه دانست و گفت: موسسه رازی به تخصص و تولید علمی معروف است. واکسن معروف است.

وی گفت: یکی از بزرگترین دستاوردهای تولید مخفیانه واکسن خوراکی فلج اطفال این است که منجر به حذف فلج اطفال در ایران شد.

مدیر ریشه کنی فلج اطفال در منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت با بیان اینکه سابقه همکاری عمیق بین موسسه رازی و سازمان جهانی بهداشت وجود دارد، تصریح کرد: همچنین تولید شده است. بنابراین، این سازمان در منطقه مدیترانه شرقی با 22 عضو جوان تنها سازمانی است که با موفقیت بسیاری از واکسن ها را تولید می کند که در برنامه ایمن سازی کودکان در منطقه ما استفاده می شود.

46